ศวทก. ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศวทก. ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
141 view

     วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการ อาทิ การอ่านแผนที่ทางทะเล การจำแนกและถ่ายรูปปลา การส่องกล้องจำแนกแพลงก์ตอน จำแนกสัตว์ทะเลหน้าดิน และการทำตัวอย่างแห้งพืช ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 98 คน และครู จำนวน 15 คน จากโรงเรียนบ้านเขาบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง