ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
155 view

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะสถาบันอาศรมศิลป์และศูนย์จิตปัญญา ม.มหิดล จากสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จ.ระยอง (RILA) จำนวน 20 คน ในการเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเล  และทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง