ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
142 view

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลที่มีพิษแก่ นักเรียน และคณะครู จากโรงเรียนบ้านบางคู จังหวัดภูเก็ต จำนวน 217 คน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง