ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
147 view

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่ นักเรียน และคณะครู จากโรงเรียนถลางพระนางสร้าง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 129 คน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง