ศวบต. บรรยายให้ความรู้ ศวบต. บรรยายให้ความรู้
102 view

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ และฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ในกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง