ศวอล. ร่วมกับ อบต. ตันหยงโป และศูนย์วิจัยฯ ป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) สำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณกลุ่มเกาะสาม จ. สตูล ศวอล. ร่วมกับ อบต. ตันหยงโป และศูนย์วิจัยฯ ป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) สำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณกลุ่มเกาะสาม จ. สตูล
174 view

วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ลงพื้นที่บริเวณกลุ่มเกาะสามและชายฝั่งบ้านตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและเก็บตัวอย่างทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เห็ด รา และพันธุ์พืชที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เบื้องต้น สัตว์น้ำกลุ่มหลักที่พบ คือ กลุ่มปู (ปูหิน ปูม้า และปูใบ้) และกลุ่มหอย (หอยกะทิ หอยกะพง และหอยตลับ) พันธุ์ไม้กลุ่มหลักที่พบ คือ มะนาวผีผลกลม โพธิ์ทะเล และตะบูนขาว และบริเวณชายฝั่งบ้านตันหยงโปพบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็ก และหญ้าคาทะเล ทั้งนี้ จะนำตัวอย่างที่ได้ไปจำแนกในระดับสกุลและชนิดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง