ศวทล. จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน ศวทล. จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน
85 view

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเล และ ทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลสาบสงขลา รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในงานสำรวจระบบนิเวศชายฝั่ง แก่นักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 17 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) จังหวัดสงขลา

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง