ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
360 view

วันที่ 20 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่ Andrea Waeschenbach, Huan Carter และคณะบุคลากรจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง