ศวอบ. ร่วมกิจกรรม ศวอบ. ร่วมกิจกรรม
382 view

วันที่ 1 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (โครงการ อพ.สธ.-มรภ.ภูเก็ต) พร้อมทั้งรับมอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.ภูเก็ต และเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ ”โดย คุณจอม ปัทมคันธิน นักสังขวิทยา ณ ห้องนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง