ศวอบ. บริการให้ความรู้ ศวอบ. บริการให้ความรู้
622 view

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.)  บริการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางปู ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะครู จำนวน 42 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง