สวพ. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 2/2563 สวพ. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 2/2563
518 view

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ (ศอทช.) ชั้น ๘ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อหารือและร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ.-ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม รวม 21 คน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง