ทช. ให้ความรู้การสำรวจเก็บรวบรวม ทช. ให้ความรู้การสำรวจเก็บรวบรวม
618 view

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวอท.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บริเวณเรือรบหลวงประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำประแสร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

          โดย ศวอท. ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรป่าชายเลน แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณแหล่งป่าชายเลน บ้านเนินฆ้อ มาจำแนกชนิดเพื่อหาปริมาณความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวหญ้าทะเล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรู้ และการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง