ทช. โดย ศวทม. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 ทช. โดย ศวทม. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนประจำปี 2562
656 view

              เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ ทช. โดย ศวทม. ได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายการเรียนการสอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 (Summer Course Schedule in Marine Ecology 2019) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม) สนับสนุน โดย บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด จำนวน 32 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง