อพ.สธ. - ทช.
อพ.สธ. - ทช.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ในการสงวน คุ้มครอง ศึกษา วิจัย พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง ป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญทางด้านระบบนิเวศเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค แหล่งประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่และต่อประเทศชาติ และในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว การประมง และการพัฒนาตามแนวชายฝั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ระบบนิเวศทางทะเล ทั้งป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง ได้รับผลกระทบและเสื่อมโทรม

ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ผลการดำเนินงาน ปี 2566
ผลการดำเนินงาน ปี 2565 ผลการดำเนินงาน ปี 2565
ผลการดำเนินงาน ปี 2564 ผลการดำเนินงาน ปี 2564
การประชุม การประชุม
การฝึกอบรม การฝึกอบรม
กิจกรรม กิจกรรม