รายละเอียดโครงการ
สถิติผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ

ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล

ความเป็นมา

          ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดแสดงความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต และเพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลของน่านน้ำในประเทศไทยของแต่ละชุมชน จะช่วยนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ในการจำแนกชนิดตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พืชและสัตว์ทะเล จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

 

สถิติผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล

 

สถิติผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ต.ค. 65 - ก.ย. 66

จำนวนรวมสะสมผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ต.ค. 65 - ก.ย.66
 

ศวทอ. = พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดระยอง

ศวทบ. = ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร

ศวทก. = ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

ศวทล. = ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา

ศวอบ. = ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต