รายละเอียดโครงการ
ผลการดำเนินงาน

ที่ตั้งโครงการทั้งหมด (แผนที่ออนไลน์)
โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้

โครงการที่ 1 ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล

โครงการที่ 2 สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

โครงการที่ 3 สำรวจประเมินแหล่งหญ้าทะเล บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี

โครงการที่ 4 สำรวจสถานภาพแนวปะการัง บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี

โครงการที่ 5 สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์บริเวณลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยอง

โครงการที่ 6 อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น

โครงการที่ 7 คืนพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์สู่พื้นที่ป่าชายเลน

โครงการที่ 8 ฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงาโดยการมีส่วนร่วม

โครงการที่ 9 จัดทำแหล่งขยายและเตรียมต้นพันธุ์หญ้าทะเล เพื่อใช้สำหรับการฟื้นฟูหญ้าทะเล บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง

โครงการที่ 10 ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่ากระ ณ เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โครงการที่ 11 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชจากป่าชายเลนและป่าชายหาดอย่างยั่งยืน

โครงการที่ 12 ทุ่นกักขยะบริเวณปากแม่น้ำประแส จังหวัดระยอง

โครงการที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพงานระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล

โครงการที่ 14 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง

โครงการที่ 15 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่ 16 ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

โครงการที่ 17 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง

โครงการที่ 18 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการที่ 19 พัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

โครงการที่ 20 ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

โครงการที่ 21 ค่ายเยาวชนต้นกล้าร่วมใจอนุรักษ์ทะเลไทยยั่งยืน ร่วมกับโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง

โครงการที่ 22 ถ่ายทอดองค์ความรู้ป่าชายเลนสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการที่ 23 การประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ