รายละเอียดโครงการ
การดำเนินงาน ทช.


​          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ในการสงวน คุ้มครอง ศึกษา วิจัย พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง ป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญทางด้านระบบนิเวศเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค แหล่งประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่และต่อประเทศชาติ และในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว การประมง และการพัฒนาตามแนวชายฝั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ระบบนิเวศทางทะเล ทั้งป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง ได้รับผลกระทบและเสื่อมโทรม
​          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอพระบรมราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) ซึ่งโครงการ อพ.สธ.ได้มีประกาศ ที่ อพ.สธ. 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ.-ทช) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2555 – 30 กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
​          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​          2. เพื่อสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญในบริเวณ ป่าชายเลน แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และชายหาดทราย ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สาคัญ ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ่าวไทยและอันดามัน
​          3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นของชุมชน นำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
​          4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
          5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน