รายละเอียดโครงการ
เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ 
          - เพื่อพัฒนาบุคลากร
          - อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช
          - ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์โครงการ 
          - ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
          - ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
          - ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ