รายละเอียดโครงการ
เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ 

  • เพื่อพัฒนาบุคลากร
  • อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช
  • ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์โครงการ 

  • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
  • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
  •  ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ