(ร่าง) แผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี
(ร่าง) แผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี
ความเป็นมา

          จากสถานการณ์โลมาอิรวดีที่เหลือเพียง 14 ตัว ในทะเลสาบสงขลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับ เรื่องการอนุรักษ์โลมาอิรวดีและสิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ของกรมทางหลวงชนบท ผ่าน EIA เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 อนุมัติให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา โดยกระทรวงคมนาคม ประสานการดำเนินโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะโลมาอิรวดี ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณากำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และขยายพันธุ์โลมาอิรวดี รวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณทะเลสาบสงขลา ให้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไปด้วย

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนอนุรักษ์โลมาทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี (2567-2571) ซึ่งผ่านการพิจารณาร่วมกับผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงและสงขลา สถาบันการศึกษา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาและพัทลุง และผู้แทนจากธนาคารโลก  ในการนี้จะนำเสนอแผนเพื่อเผยแพร่แผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณทะเลสาบสงขลา เพื่อแก้ปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของ โลมาอิรวดี ในบริเวณทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป