รางวัลผลงานดีเด่น ทช.
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลงานบริการภาครัฐ

จากภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ กรม ทช. ได้บูรณาการทำงานแบบหุ้นส่วนความร่วมมือโดยทำหน้าที่เป็น Key Actor ในการสนับสนุนงบประมาณ ให้องค์ความรู้ ทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทั้งกระบวนการ ได้แก่ ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ร่วมทำร่วมแบ่งปัน ร่วมติดตาม สร้างต้นแบบ และขยายเครือข่าย รวมทั้งเป็นผู้เชื่อมประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ทั้งด้านทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของชุมชน

รางวัลเลิศรัฐ รางวัลเลิศรัฐ