กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด
523 view

          วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำทะเลไทยรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อหารือในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กสท. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. 1/2564
กสท. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. 1/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน Big Data ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบ VDO Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) มายังห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านต่อ
กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ
กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ

วันที่ 24 มีนาคม​ 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล  กรคณิตนันท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวอรภา  สุวัฒโน นักวิชาการประมงชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog​)​ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)​ ตามตัวชี้วัด​ ก.พ.ร.

อ่านต่อ