กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ
710 view

          วันที่ 24 มีนาคม​ 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล  กรคณิตนันท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวอรภา  สุวัฒโน นักวิชาการประมงชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog​)​ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)​ ตามตัวชี้วัด​ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม​ไฮเดรนเยีย 2-3 ชั้น 6 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์​ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ​ 
          กรุงเทพ​มหานคร​สำนักงานสถิติ​แห่งชาติ​ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี​ข้อมูล​ภาครัฐ​ (Government Data Catalog : GD Catalog)​ ร่วมกับสำนักงานพัฒนา​รัฐบาล​ดิจิทัล (องค์การ​มหาชน​)​ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งส่วนราชการและองค์การ​มหาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชี​ข้อมูล​ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด สำหรับการอบรมครั้งนี้กล่าวถึงเรื่อง "GD Catalog for Open Data" การบูรณาการ​ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาในการจัดการข้อมูลที่ไม่ได้มากจากแหล่งเดียวกัน การร้องขอข้อมูลระหว่างหน่วย งาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์​ความสัมพันธ์​ของข้อมูล​กับกระบวนงานได้ พร้อมทั้งทำการแบ่งกลุ่มเรียนรู้วิธีการออกแบบ Business Process Modeling Notation (BPMN)​ สำหรับเป็นแนวทางการจัดทำรูปแบบกระบวนการเชื่อมโยงที่มาที่ไปของข้อมูล ผ่านโปรแกรมทดลอง bpmn.io  อีกทั้งเรียนรู้ระบบการจัดการฐานข้อมูล​ CKAN Open D การจัดทำ Metadata Standard ชุดข้อมูลประเภทต่างๆ ตามบริบทของหน่วยงาน และแบ่งกลุ่มสาธิตการนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata)​ เข้าสู่ระบบบัญชี​ข้อมูล ​(Data Catalog​)​ และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี​ข้อมูล​กลางภาครัฐ​ (GD Catalog​)​ ตามกรอบตัวชี้วัด​ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด
กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำทะเลไทยรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8

อ่านต่อ
กสท. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. 1/2564
กสท. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. 1/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน Big Data ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบ VDO Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) มายังห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านต่อ