รายละเอียดโครงการ
มาตรฐานชั้นข้อมูล

มาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันยังพบปัญหาแยกจากกัน ยังไม่เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทำให้กรมฯ เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลจากข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นต้น ดังนั้นการขาดการบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการ Big Data ในระยะต่อไป
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งงบประมาณปี พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลและระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา Big Data ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป
          การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน มาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและพัฒนานโยบายด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งบริหารจัดการกับแนวโน้มด้านการรักษาสภาวะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต การที่มีความหลากหลายของข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันจากการกระจายของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาจไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปภาพรวมของข้อมูลให้ตอบสนองการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการกำหนดมาตรฐานกลางของข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น โดยวิเคราะห์จากความเชื่อมโยงและบูรณการข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากหน่วยงานภายนอกอื่น ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ รวมทั้งแนวนโยบายการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น จะทำให้เกิดการนำไปใช้ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ โดยกำหนดความสำคัญกับดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ รวมทั้งแนวนโยบายการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตที่ตั้งของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง