รายละเอียดโครงการ
รูปแบบชั้นข้อมูล

รูปแบบการจัดทำมาตรฐานคำอธิบายประกอบข้อมูล (Meta data)
          คำอธิบายประกอบข้อมูล (Meta data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้บ่งชี้ บอกคุณลักษณะ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งมีอยู่มากมายหลายลักษณะ สำหรับงานห้องสมุด ได้นำ Meta data มาช่วยในการลงรายการข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นดิจิทัล และไม่เป็นดิจิทัล เนื่องจาก Meta data ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคืน และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยสงวนรักษาบริบทอื่น ๆ ที่สำคัญของทรัพยากรสารสนเทศ ขยายขอบเขตการใช้งานสารสนเทศ และบ่งชี้คุณสมบัติเฉพาะของสารสนเทศ มาตรฐานการลงรายการต่าง ๆ จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทำให้สะดวก และไม่เกิดความสับสนในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนมาตรฐาน Meta data มีอยู่มากมาย แต่ละมาตรฐานมีความแตกต่างกันในด้านการนำไปใช้ ทั้งนี้ ทุกมาตรฐานมีข้อดี และข้อจำกัดไม่เหมือนกัน การที่ห้องสมุดจะเลือกนำมาตรฐานใดมาใช้ ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ และขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานอาจใช้มาตรฐานหลายมาตรฐานในการจัดการทรัพยากรสนเทศของหน่วยงานได้ เนื่องจากมาตรฐาน Meta data สามารถนำมาใช้ร่วมกันกับมาตรฐาน Meta data อื่น ๆ ได้
          โครงสร้างข้อมูลที่มีความสำคัญกับ Meta data ของหน่วยงานภายในประเทศไทย คือ โครงสร้างข้อมูล FGDS ที่ถูกออกแบบให้รองรับการประมวลผลร่วมกันระหว่างข้อมูลต่างหน่วยงาน มาตรฐานคำอธิบายประกอบข้อมูล (Meta data) ที่ทาง บริษัท เทสโก้ จำกัด นำมาใช้งานในโครงการนั้นได้นำต้นแบบอ้างอิงมาจากคำอธิบายประกอบข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19115