"10 อันดับ ขยะชายหาดประจำปี 2564" "10 อันดับ ขยะชายหาดประจำปี 2564"
402 view


          จากสถิติการเก็บขยะชายหาดและขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลของหน่วยงานกรม ทช. ที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา พบปริมาณขยะ 1,427,831 ชิ้น เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก เรียงลำดับดังนี้ (1) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) (2) ถุงพลาสติกอื่นๆ (3) เศษโฟม (4) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) (5) ถุงก๊อปแก๊ป (6) ห่อ/ถุงอาหาร (7) เศษพลาสติก (8) เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องประดับ (9) กระป๋องเครื่องดื่ม (10) กล่องอาหารโฟม