ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
109 view

          ในสถานการณ์ของขยะทะเล เริ่มจากปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะผลักดันให้มีการขับเคลื่อนของแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การประมง การขนส่งทางทะเล ส่งผลต่อภาวะกดดัน (Pressures) ต่อการสร้างขยะในทะเล

          ทั้งนี้จากภาวะกดดันดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาขยะทะเล ซึ่งส่งผลกระทบ (Impacts) ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ เช่น ความหลากหลายและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในทะเลลดลง การได้มาของรายได้ที่ลดลงจากการท่องเที่ยว และด้านสุขภาพ เช่น ขยะทะเลทำให้เกิดแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งจะต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ตามกรอบ DPSIR
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : ขยะทะเล

ที่มา : รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2560