ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
192 view

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะในทะเลที่นับวันจะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นทั้งต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยมีแนวคิดที่จะดำเนินการเก็บขยะชายหาด ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และมีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยจะยึดแนวทางปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานตามกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด และมีเป้าหมายที่จะเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะในทะเล พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณอาสาสมัคร และขยายพื้นที่ในการเก็บขยะในทะเล

          นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนควรร่วมใจในการรวบรวมและจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดปริมาณขยะที่สะสมบริเวณชายฝั่งและในทะเล เช่น การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อให้ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น เสริมสร้างประสิทธิภาพ และกลไกการรวบรวมขยะจากแหล่งกำเนิด ให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับนักท่องเที่ยว และชาวประมง ในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง เป็นต้น

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณขยะที่อาจจะเป็นขยะทะเลได้ เช่น โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ 24 ชายหาดที่สำคัญทั่วประเทศ โครงการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการโดยการติดตั้งทุ่นดักขยะ เพื่อเก็บรวบรวมขยะที่ลอยน้ำมา แล้วคัดแยกศึกษาประเภทและปริมาณขยะจากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของทุ่นดักขยะ โครงการสำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้เก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำด้วยการกางอวนดักขยะที่ไหลตามน้ำขึ้นและลง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และคัดแยกประเภทขยะตาม กิจกรรมการใช้ประโยชน์ และประเภทวัสดุ นอกจากโครงการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังมีแนวทางในการบริหารจัดการกับขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว และระบบนิเวศที่สำคัญ โดยภาพรวมของสถานการณ์ขยะทะเลในช่วงปี พ.ศ. 2561 พบว่า ขยะทะเลเป็นปัญหาที่ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากขยะบนบกลงไปสู่ทะเล ซึ่งสะท้อนถึงการจัดการขยะบนบก และการลักลอบทิ้งขยะ ส่วนใหญ่ขยะทะเลที่พบ ได้แก่ ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวชายหาด

          ผลจากการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน สรุปได้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ด้านที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะทะเล ซึ่งสามารถสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
          1. กำหนดมาตรการในการลดหรือจำกัดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัด เช่น การลดหรือยกเลิกการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
          2. กำหนดมาตรการหรือสร้างแรงจูงใจในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกและมาตรการในการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างมาตรฐานและความเข้าใจในการคัดแยกขยะ
          3. สนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          4. กำหนดมาตรการและเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ และกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
          5. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
          6. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ขยะบนบกและทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึก
          7. สนับสนุนการทำวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะทะเล เช่น ไมโครพลาสติก การวางทุ่นเก็บ ขยะปากแม่น้ำ การสำรวจศึกษาประเภทและปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ต่างๆ

          นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ได้มีความคิดริเริ่มที่จะดำเนินการ จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ ด้านขยะทะเล (Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris) ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 โดยถือเป็นภารกิจพิเศษของประเทศไทยและในบทบาทความร่วมมือกับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ที่มา : รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและแนวการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2561