ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
131 view

          การดำเนินการโครงการจัดการขยะทะเล เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการเก็บรวบรวมสถิติประเภทขยะทะเล พบว่า 10 อันดับขยะทะเลที่พบมากที่สุด ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดน้ำดื่มพลาสติก ขวดน้ำดื่ม แก้ว โฟม ภาชนะบรรจุอาหาร หลอด เศษเชือก กระป๋องน้ำ เศษอวน ฝา/จุก และกันบุหรี่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ 56 พื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล 1,216,864 ชิ้น มาตรการลดขยะลงสู่ทะเล 10 พื้นที่ ติดตั้งทุ่นดักขยะ 24 จุด เก็บขยะได้ 5,545.88 กิโลกรัม/9,527ชิ้น นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สำรวจชนิดและปริมาณขยะบริเวณปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล โดยสำรวจปริมาณขยะปากแม่น้ำตอนบน และทะเลสาบสงขลา รวมทั้งสิ้น 9 สถานี แบ่งเป็น บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางตะบูน 5 สถานี และบริเวณปากคลองในทะเลสาบสงขลา 4 สถานี พร้อมทั้ง ได้ศึกษาประเภทชนิดขยะ โดยดำเนินการคัดแยกประเภทชนิด รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะตามวิธีมาตรฐานสากล International Coastal Cleanup (ICC) เพื่อนำไปวิเคราะห์และนำเข้าฐานข้อมูล โดยผลการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
          1. ปริมาณขยะลอยน้ำทั้งหมดที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 245,755 ชิ้น (2,879.4 กิโลกรัม/วัน) จัดตามลำดับมากไปน้อยได้ดังนี้ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา 162,431 ชิ้น/วัน (1,658.4 กิโลกรัม/วัน) ปากแม่น้ำบางปะกง 34, 727 ขึ้น/วัน (521.4 กิโลกรัม/วัน) ปากแม่น้ำท่าจีน 23,506 ชิ้น/วัน (370.7 กิโลกรัม/วัน) ตามลำดับ
          2. ปริมาณขยะลอยน้ำที่ไหลเข้าและไหลออกผ่านลำคลอง 4 แห่งบริเวณฑะเลสาบสงขลา พบปริมาณขยะจำนวน 43,970 ชิ้น/วัน คิดเป็นน้ำหนัก 11,870.15 กิโลกรัม


ปากแม่น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน จำนวน 5 จุด


ปากแม่น้ำรอบทะเลสาบสงขลา จำนวน 4 จุด

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างการสำรวจชนิดและปริมาณขยะบริเวณปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล

สถิติข้อมูลปริมาณขยะที่หลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบนเฉลี่ยต่อวัน โดยจำแนกตามประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 5) พร้อมทั้งจัดตามลำดับมากไปน้อย ดังนี้
          1. กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน ร้อยละ 90.8 หรือ 223,082 ชิ้น (2,302.5 กิโลกรัม) ต่อวัน
          2. กิจกรรมการประมงและการเดินเรือ ร้อยละ 6.5 หรือ 16,010 ชิ้น (376.0 กิโลกรัม) ต่อวัน
          3. กิจกรรมการแพทย์และอนามัย ร้อยละ 1.7 หรือ 4,292 ขึ้น (84.1 กิโลกรัม) ต่อวัน
          4. กิจกรรมการสูบ ร้อยละ 0.8 หรือ 2,045 ชิ้น (16.2 กิโลกรัม) ต่อวัน
          5. ขยะขนาดใหญ่จำพวกเศษไม้แปรรูป ร้อยละ 0.1 หรือ 326 ชิ้น (100.6 กิโลกรัม) ต่อวัน

สถิติข้อมูลปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบนเฉลี่ยต่อวัน

 

นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลสาบเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 6) จัดตามลำดับมากไปน้อยได้ดังนี้

          1) กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน ร้อยละ 88.58 หรือ 14,248 ชิ้น (11,486.29 กิโลกรัม) ต่อวัน

          2) กิจกรรมการประมงและการเดินเรือ ร้อยละ 7.65 หรือ 1,230 ชิ้น (14.95 กิโลกรัม) ต่อวัน

          3) กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ ร้อยละ 2.00 หรือ 322 ชิ้น (3.72 กิโลกรัม) ต่อวัน

          4) กิจกรรมอุปกรณ์การแพทย์และอนามัย ร้อยละ 1.76 หรือ 283 ชิ้น (7.56 กิโลกรัม) ต่อวัน

สถิติปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลสาบเฉลี่ยต่อวัน

ที่มา : รายงานประจำปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2562