การบริหารจัดการขยะทะเล การบริหารจัดการขยะทะเล
127 view

          ปัญหาขยะทะเลมีสาเหตุจากกิจกรรมมนุษย์เป็นหลัก และส่วนมากมีต้นกำเนิดขยะมาจากพื้นที่บนฝั่ง ซึ่งจะถูกพัดพาโดยลมหรือไหลมาทางแม่น้ำลงสู่ทะเล รวมถึง เรือประมงที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลโดยตรง ปัญหาขยะทะเลส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานนับร้อยปี ซึ่งจากสถิติ พบว่า ขยะที่พบในทะเลส่วนมากเป็นขยะจำพวกถุงพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุเครื่องดื่ม ขวดแก้ว โฟมใส่อาหาร เชือก กระป๋องเครื่องดื่ม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะทะเล จำนวน 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้
          1. สำรวจประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลขยะทะเล และพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลขยะทะเล เป้าหมาย 5 เรื่อง ได้แก่
               1) การสำรวจประเมินชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำ
               2) ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อชายหาด
               3) ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อปะการัง
               4) ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก
               5) ศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก
          2. จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลในการลดปริมาณขยะในระบบนิเวศสำคัญในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย 24 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จังหวัดละ 2 พื้นที่
          3.กำหนดมาตรการจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการในการลดปริมาณขยะ 7 เรื่อง ดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลนพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการในการลปริมาณขยะทะเล และนำไปปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย 10 พื้นที่ 10 เรื่อง โดยเลือกจากมาตรการตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ได้แก่
               1) ชุมซนชายฝั่ง
               2) ชุมชนประมง
               3) แหล่งท่องเที่ยวขายหาด
               4) แหล่งท่องเที่ยวทางเรือ
               5) แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ
               6) ประมงพื้นบ้าน
               7) ประมงพาณิชย์
ที่มา : รายงานประจำปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2562