การบริหารจัดการขยะทะเล การบริหารจัดการขยะทะเล
161 view

          ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมี "ขยะมูลฝอย" ปริมาณ 10.78 ล้านตัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 1.67 ล้านต้น (ร้อยละ 15) มีการกำจัดที่ถูกต้อง 6.28 ล้านตัน (ร้อยละ 59) และกำจัดไม่ถูกต้อง 2.83 ล้านตัน (ร้อยละ 26) โดยขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้องจะเป็น "ขยะพลาสติก" ประมาณ 339,600 ตัน (ร้อยละ 12) ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้ ร้อยละ 10-15 คิดเป็นประมาณ 33,900-51,000 ตัน จะกลายเป็น "ขยะทะเล" และกรมควบคุมมลพิษได้ประเมินปริมาณขยะทะเลในระหว่างปี 2560-2562 คิดเป็นประมาณ 18,600-27,900 ตัน 21,700-32,600 ตัน และ 26,800-40,200 ตัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นขยะที่มีโอกาสตกค้างในธรรมชาติและถูกพัดพาลงทะเล ทั้งนี้ปริมาณขยะทะเลในปี 2563 จะสามารถคาดการณ์ได้จากปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดชายทะเล 23 จังหวัด ปี 2563 ซึ่งจะได้รับข้อมูลช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ต่อไปจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 แสดงขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีขยะที่จัดการไม่ถูกต้องในปี 2560-2562 มีแนวโน้มลดลงจากในปี 2559 เนื่องจากการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างครบวงจรทั้งขยะบนบกและขยะทะเล และขยะทะเลกำลังเป็นประเด็นที่ถูกให้ความสำคัญทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก โดยมีแผนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้น กลาง และยาวไม่ว่าจะเป็น แผนปฏิรูปฯ ประเทศ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ(พ.ศ. 2559 - 2564) รวมทั้ง roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561 - 2573) เป็นต้น หลายภาคส่วนร่วมบูรณาการชับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเป็นวาระเร่งด่วนและให้ความสำคัญ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายในแผนฯ ที่กำหนดโดยกรมทรัพยากรทงทะเลและชายฝั่งดำเนินโครงกรบริหารจัดการขยะทะเลอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าแนวโน้มของสถานการณ์ขยะทะเลจะดีขึ้นตามลำดับต่อไป

ที่มา : รายงานประจำปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2563