การบริหารจัดการขยะทะเล
การบริหารจัดการขยะทะเล

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างครบวงจร ทั้งขยะบนบกและขยะทะเล และขยะทะเลกำลังเป็นประเด็นที่ถูกให้ความสำคัญทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก โดยมีแผนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ไม่ว่าจะเป็น แผนปฏิรูปฯ ประเทศ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) รวมทั้ง roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561 - 2573) ซึ่งจากการออกมาตรการและแก้ปัญหาขยะทะเลและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างจริงจังของรัฐบาล ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 ประเทศไทยสามารถปรับอันดับประเทศที่มีขยะทะเลสูงสุดในโลกในอับดับ 6 ลงมาอยู่ที่อันดับ 10 ได้สำเร็จ ถือเป็นสัญญาณที่ดีจากการแก้ปัญหาขยะทะเลและและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์