ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางทะเล ในช่วงสงกรานต์
ทช. ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางทะเล ในช่วงสงกรานต์ เน้นท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

ลำดับ หน่วยงาน หัวหน้าชุด /
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่อำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียด/จำนวนการเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที่/คน รถยนต์/คัน เรือ/ลำ ท่าเทียบเรือ ชายหาด ป่าในเมือง/อื่นๆ
1  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
 (ระยอง, จันทบุรี และตราด)
 นายประฐมพงษ์ พัดสอน
 081 637 3867
 "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"
 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง
14 1 - - - 1
หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 4 - 1
(เรือ 302)
- 1 -
 นางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา
 094 465 7979
 หาดแหลมเสด็จ
 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
4 1 1
(เรือ 302)
- 1 -
หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4 1 1
(เรือ 214)
- 1 -
รวม 4 แห่ง 26 3 3 0 3 1
2  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
 (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และสมุทปราการ)
 นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
  089 758 6519
 นายนพดล แสงขาว
  095 573 2699
 ชายหาดบางแสน 
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
10 1 1
(เรือ 213)
- 1 -
  นางวรนุช มิตรภักดี
  086 033 6565
  นายสุรชัย ภาสดา
  083 067 7839
 ท่าเทียบเรือเกาะลอย
 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
10 1 1
(เรือ 212)
1 -  
 นายปฏิภาณ บุปะเท
  086 387 0013
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.ชลบุรี 6 - - - - 1
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ 2 - - - - 1
รวม 4 แห่ง 28 2 2 1 1 2
3  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
 (เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
 นายโชคชัย อธิกปาลี
 087 675 2180
 ชายหาดชะอำ
 อ.ชะอำ จ.เพรชบุรี
9 1 1
(เรือกู้ภัย)
- - -
 นายไพลวัน เดชเพชร 
 081 756 3966
 ชายหาดเจ้าสำราญ
 อ.เมือง จ.เพรชบุรี
8 1 - - - -
  นายเสรี วัชรกิจโภคิณ
  099 826 4956
 ชายหาดหัวหิน
 อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 1 - - - -
 นางสาวฟองแก้ว พูลสวัสดิ์
 095 952 45476
 ท่าเทียบเรือเกาะทะลุ
 อ.สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
6 1 1
(เรือ 312)
1 1 -
 ว่าที่ร้อยตรีพศวัต คุระวรรณ 
 063 224 2917
 ชายหาดบ้านกรูด
 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 1 - - - -
รวม 5 แห่ง 41 5 2 1 1 -
4  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
 (สุราษฏร์ธานี และชุมพร)
 นายธวัชชัย  หนูวรรณ
 081 737 8318
 หาดแหลมแท่น
 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
15 2 2
(เรือฉลามขาว 117)
(เรือ 303)
- 1 -
 นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 081 536 1016
 หาดทรายสวี 
 ต.ท่าหิน อ.สวี จังหวัดชุมพร
 
10 2 - - 1 -
 นายธีรพันธ์  พวงสุนทร
 089 970 6761
 หาดแหลมโพธิ์
 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
20 2 2
(เรือฉลามขาว 115)
(เรือ 218)
- 1 -
 นายประจวบ โมฆรัตน์
 083 590 4159
 ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ดอนสัก และหาดนางกำ
 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
25

3

2
(เรือ 109)
(เรือ 218)
1 1 -
 นายระบิล ทองนาค
 083 396 3553
 ท่าเทียบเรือเกาะเต่า 
 ต.เก่าเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
3 - 2
(เรือ 215)
1 - -
รวม 5 แห่ง 73 9 7 2 4 -
5  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
 (สงขลา, พัทลุง และนครศรีธรรมราช)
 นายเชลง เกษรสวัสดิ์
 086 749 1129
 นายณัฐพงศ์ จันทรโชติ
 081 541 8839
 หาดชลาทัศน์ - แหลมสมิหลา 
 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
20 3 2
(เรือ 216)
(เรือยาง ทช.4)
- 2 -
 นายสุพัฒน์ บุษบงก์ไพฑูรย์
 091 049 4742
 นางลฎาภา ชูเกียรติวรกุล
 089 654 5178
 หาดแสนสุขลำปำ 
 ต.ลำปำ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง
 
17 3 1
(เรือ ทช.216)
- 1 -
 นายสุริยา ชัยชุมพล
 091 825 3118
 นายโชคชัย คภะสุวรรณ
 089 908 5529
 หาดปลายแหลมตะลุมพุก
 ต.ตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
30 3 2
(เรือฉลามขาว 108)
(เรือยาง ทช. 114)
- 1 -
รวม 3 แห่ง 67 9 5 0 4 0
6  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
 (พังงา และระนอง)
 ว่าที่ร้อยตรีจิโรตถ์ สุวรรโณ
 087 398 6085
 หมู่เกาะไข่
 อ.เกาะยาว  จ.พังงา
6 - 2
(เรือ 220)
1 1 -
 นายสุริยะ สอนเสริม
 081 978 6859
 หาดบางสัก
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
25 1 - - 1 -
 นายรุจน์ ทองขจร
 095 432 1935
 ป่าในเมือง จ.พังงา 29 1 - - - -
 นายรุสรภพ ธานินพงศ์
 081 479 7970
 ป่าในเมืองระนอง
 อ.เมือง จ.ระนอง
18 1 - - - -
 นายธนัท หงษ์ชูเกียรติ
 081 597 5929
 ท่าเทียบเรือเกาะพยาม
 จ .ระนอง
20 1 1
(เรือ 209)
1 1 -
รวม 6 แห่ง 98 4 2 2 3 0
7  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
 (ตรัง และสตูล)
 นายวรรณ ชาตรี
 093 953 9954
 หาดคลองสน
 จ.ตรัง
11 2 1
(เรือ 106)
- 1 -
 นางสาวอรุณี แสงหยัง
 086 956 8521
 ท่าเทียบเรือปากบารา
 จ.สตูล
7 1 1
(เรือ 202)
1 1 -
 นายเสริมศักดิ์  ทองมีเอียด
 081 608 7559
 หาดสำราญ
 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
5 1 1
(เรือ 102)
- 1 -
 นายเอกชัย เถรว่อง
 089 724 8980
ท่าเทียบเรือตำมะลัง และพื้นที่ป่าในเมืองจ.สตูล 9 1 1 1 0 0
รวม 3 แห่ง 32 5 4 2 3 0
8  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
 (สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร)
 นายพรเทพ ทองดี
 085 182 6829
 ท่าเทียบเรือบางขุนเทียน
 เขตบางขุนเทียน กทม.
4 1 1
(เรือ 310)
1 - -
 นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
 093 646 4251
 ท่าเรือข้ามฝากมหาชัย (ท่ารับลม)
 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
4 1 1
(เรือ 801)
1 - -
 นายสุภชัย โอชาวัฒน์
 095 776 3809
 ศาลมัจฉานุ (สะพานแดง)
 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
4 1 1
(เรือ 110)
- - 1
สถานที่ท่องเที่ยว
 นายชัชรันทน์ ชัชวงศ์วาลย์
 081 956 4039
 ศาลกรมหลวงชุมพร (ดอนหอยหลอด)
 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
4 1 1
(เรือ 207)
- 1
(หาดโคลน)
-
 นายไกรศร พรหมหาญ
 085 674 2156
 ท่าเทียบเรือวัดคลองโคน
 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
4 1 1
(เรือ 420)
1 - -
รวม 5 แห่ง 20 5 5 3 1 1
9  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9
 (ปัตตานี และนราธิวาส)
 นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล
 081 842 6030
 หาดตะโล๊ะกาโปร์
 อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
9 1 - - 1 -
 นายประพัฒน์ โนเรศน์
 087 289 8965
 หาดปะนาเระ
 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
7 1 1
(เรือยาง 04)
- 1 -
 นายสาโรช อุบลสุวรรณ
 081 541 8696
 หาดวาสุกรี
 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
6 1 - - 1 -
 นายสุชาติ รัตนเรืองสี
 089 656 8562
 ชายหาดนราทัศน์
 อ.เมือง จ.นราธิวาส
7 1 - - 1 -
รวม 4 แห่ง 29 4 1 0 4 0
10  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 (กระบี่ และภูเก็ต)
 นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรชนะ
 086 278 7395
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน
 (ป่าในเมือง จังหวัดกระบี่) 
 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
44 5 1
(เรือฉลามขาว 113)
1 - -
 นายเลวิศิษฎ์ บริพันธ์
 081 892 6806
 ป่าในเมือง มหัศจรรย์ ป่าชายเลน บ้านท่าเลนแคนยอน 
 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
39 4 1
(เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 217)
1 - -
 นายวุฒิพงษ์  ภริงคาร
 085 306 6637
 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต แหลมพันวา
 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
43 2 2
(เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308)
(เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 107)
1 1 -
รวม 3 แห่ง 126 11 4 3 1 -
  รวมทั้งหมด 42 แห่ง 540 57 35 14 25 4