รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)
1,030 view

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” การประชุมครั้งที่ 1/2565
(วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)
 
 
1. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์
รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ
2. นายกิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
3. นายประยุทธ์ เพชรคุณ
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักอัยการสูงสุด
4. นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์
รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ
5. นายนิรันดร์ นันตาลิต
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
6. นายสมควร เรืองวุฒิ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
7. นางสาวสุภาภรณ์ ไชยปุรณะ
อัยการจังหวัดเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
8. นายภักดี จรูญกาญจนกุล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
9. ว่าที่ร้องตรีเทพประทานพร ทองคลัง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
10. นายสิทธิภัตร์ พรพิจิตรทรัพย์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
11. พ.ต.ท.ปัณณทัต บุญอินทร์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
12. นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
13. นายวรพงษ์ ทองแก้ว
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
14. นายพณิชพงศ์ วัชรวดี
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
15. นายสมคิด สายเจริญ
อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1
16. นายเชาวพันธุ์ ช่วยชู
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
17. นายคมคะเน หงส์ธนนันท์
อัยการผู้เชี่ยวชาญรักษาการอัยการจังหวัดอ่างทอง
18. นางสาวนภสรวง ศรสำราญ
อัยการผู้ช่วย
19. นางสาวพิมลศรี จองทรัพย์สิน
อัยการผู้ช่วย
20. นางสาวพัทธนาถ สรัคคานนท์
อัยการผู้ช่วย
21. นางสาววรรัฏฐ์ ปานจันทร์
อัยการผู้ช่วย
22. นายกลยุทธ วงศ์วัชรมงคล
อัยการผู้ช่วย
23. นายรณกร ภาจีรกุลไกร
อัยการผู้ช่วย
24. นายณัฐศักดิ์ สามงามทอง
อัยการผู้ช่วย
25. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
26. ผศ.ดร สืบพงษ์ ปราบใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27. นายสาธิน สุนทรพันธุ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28. รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29. รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30. รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
31. นายณัฐพงษ์ ปุระตา
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
32. ว่าที่ ร.อ. ชัยยงค์ ตากิ่มนอก
ส่งเสริมคุณภาพชีวติและคุณค่าบัณฑิตชำนาญการ
33. ว่าที่ ร.ต. ถวัลย์ รุยาพร
นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
34. นายพนิต บุญชะม้อย
ประธานสภาทนายความ
35. นายนิพนธ์ จันทเวช
เลขาธิการสภาทนายความ
36. นางสาวอัมพร ตุลากัน
รองหัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ
37. รศ.ดร. นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน
รองอธิการบดี ฝ่ายวจัยและนวัตกรรม
38. รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
39. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
40. นางสาวพิมพ์นรี ตัรศรีวรรัตน์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
41. ดร. วสันต์ ศรีจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
42. นายยุทธนา เข็มนาค
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
43. นายนเรนทร์ โพธิ์นิล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
44. นางสาวรุ่งลาวัลย์ มาแก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
45. นายธนาวุฒิ อุ่นอารมณ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
46. นายประวุฒิ วุฒิโสภากร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
47. นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
48. นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
49. นายสุนทร เข็มนาค
นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.หนองแค จ.สระบุรี
50. นายจักรสาน จึงรัศมีพานิช
กองการศึกษาเทศบาล ต.หนองแค จ.สระบุรี
51. นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
52. นายณัฐกร ลักษณชินดา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
53. ร.ท. หญิง วัสสิกา วานิชกุล
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
54. นายอารัญ วาริชา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชลบุรี
55. นายปรีชา เพชรเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
56. นายภมิวรินทร์ ชุณหะวงศ์วริศ
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
57. นายยศวัจน์ นิติวัจนานนท์
สนง. ป.ป.ช.
58. พ.ต.อ. ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์
ผกก.ฝอ.บก.อคฝ
59. พ.ต.อ. สรกฤช พันธ์ศรี
ผกก.ฝอ.5บก.อก.ภ.3
60. เรืออากาศโทนิตินาถ บุญมา
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
61. นายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
62. นายบวรกิตติ์ สันทัด
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
63. นายปรัชญา สอนศิริ
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
64. นางสาวภิรภาดา อาจวิชัย
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
65. ว่าที่ ร.ต. สหัพย์ ปัททุม
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
66. ว่าที่ ร.ต. รีวีวัฒน์ หมื่นภักดี
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
67. นางฐิติพร เกิดนาค
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
68. นายพีรนันธ์ วงศ์สวัสดิ์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
69. นายไพรัชต์ แก้วประดิษฐ์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
70. นายพีรนันธ์ วงศ์สวัสดิ์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
71. นางสาวมัลลิกา แสนภักดี 
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
72. นางธัญยธรณ์ พรวิชัยดิษฐ์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
73. นายพุฒิกฤษณ์ คงสวัสดิ์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
74. นายนรพัลลภ ทองคลัง
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
75. นายนิพันธ์ โสภาวงษ์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
76. นางสาววาสนา มันทะนา
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
77. นายอรรถพล ยินดีทิพย์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
78. นางณัฐนันณ์ สุวรรณมณี
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
79. นายไอศูรย์ คงดี
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
80. นายสมบัติ หอมจันทร์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
81. นายสุธี แย้มสังข์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
82. นายพลพีธ์ เศรษฐ์ฐิตพร
ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
83. ดร.ชูพงศ์ คำจวง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
84. ว่าที่ ร.ต. ทรงศักดิ์ ทองไชย
อุปนายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิต
85. พ.ต.ท.ดร. บดินทร วิทยาภรณ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษกองบริหารทรัพย์สิน
86. นายสมชาติ จิตอดุลย์การ
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
87. นายภักดี บุษยะบุตรี
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
88. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
89. นายจงคล้าย วรพงศธร
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
90. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
91. นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92. นายเกรียงศักดิ์ มากมี
ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
93. นางสุนิสา รามแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
94. นายประมวล เทศนา
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
95. นายมงกุฎ เศรษญเอกพันธ์
นายช่างชลประทานอาวุโส
96. นาย พัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
97. นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
98. นายสิทธิพร ศิริสมบัติ
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
99. นายปิยะ ท้วมเกร็ด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐาน
100. นายเปรมซิงห์ จาวลา
กรรมการบริษัท เอส.พี. 2006 จำกัด
101. ดร.อรปภัตร จันทรสาขา
บริษัท มาร์เฟลล่า อิตาลี จำกัด
102. นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์
ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
103. นายปานศักดิ์ ชินพรมราช
ส่วนสื่อสารองค์กร
104. นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
105. นางสาวบุษรา วาทีรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
106. นายพรเทพ ทองดี
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
107. ว่าที่ ร.ต. วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
108. นายประฐมพงษ์ พัดสอน
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
109. นายสุวัฒน์ ลาภผล
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
110. นายราชา ไหวพริบ
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
111. นายภิญโญ ปานปากสระ
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
112. นายกิตติพงศ์ ทับทิม
นายช่างเครื่องกล
113. นายณรงค์ศักดิ์ วาทีรักษ์
นายช่างเครื่องกล
114. นายธนเทพ ดั้งขุนทด
นายท้ายเรือ
115. นายจักรพงษ์ หนุ่มประดิษฐ์
นายท้ายเรือ
116. นายธีรพงษ์ พิทักษ์ผล
นายท้ายเรือ
117. นายวิชาญ ไทยล้วน
กะลาสี
118. นายสุริยัน ลุยพิมพ์
กะลาสี
119. นายจิรพงษ์ ถนอมนาม
กะลาสี
120. นายอธิพงษ์ ศิริมังคละ
กะลาสี
121. นายทนงศักดิ์ สายสุคนธ์
กะลาสี
122. นายสายชล ชะระ
กะลาสี
123. นายชโลธร เชิดชูวิมลกิจ
กะลาสี
124. นายปิยนาศ คชาอาจ
กะลาสี
125. นายธีรวัฒน์ จิตติธีระนนท์
กะลาสี
126. นายสุนัน สุภาพันธ์
กะลาสี
127. นายนพดล แสงขาว
เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
128. นายโชคชัย อธิกปาลี
เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
129. นายเรืองชนม์ ทองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
130. นายเกรียงศักดิ์ สระหนองห้าง
นิติกร
131. นายวีรภัทร บุญเต็ม
นายช่างเครื่องกล
132. นายณัฐพล บุญสุข 
นายท้ายเรือ
133. นายกิตติศักดิ์ เสมคำ
นายท้ายเรือ
134. นายวชิรศักดิ์ วัฒนวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
135. นายโรจน์ศักดิ์ ถนอม
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
136. นายสมพร เทพรอด
นายช่างเรือ ช3
137. นายชาญ เวชสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
138. นายสิทธิพล บุญเกิด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
139. นายวัฒนา นาพยัคฆ์
นักวิชาการเผยแพร่
140. นายภาณุวิชญ์ ทากุ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
141. นายพรม แก้วสำราญ
นายท้ายเรือ
142. นายสุริยา สว่างอารมณ์
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
143. นายสมบูรณ์ โสอินทร์
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
144. นายเชิดชู ทองมี
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
145. นายสมโภช เขียวอ่อน
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
146. นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
147. นายประเสริฐ โต้ตอบ
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส5
148. นายเอกจิตต์ บัวแย้ม
นักวิชาการเผยแพร่
149. นายพิชิต นวลประเสริฐสุข
นายช่างเครื่องกล
150. นายวศิน สังขโชติ
นายช่างเครื่องกล
151. นายวทัญญู ยังมาก
นายช่างเครื่องกล
152. นายธงชัย เสริมทรัพย์
นายช่างเครื่องกล
153. นายภูริวัจน์ รักขาว
นายช่างเครื่องกล
154. นายสติทร แก่นแดง
นายท้ายเรือ
155. นายพุฒิพงศ์ ฐานุเกียรติพงศา
พนักงานประมงพื้นฐาน
156. นายอภินันท์ พาดี 
จ้างเหมาบริการด้านสารสนเทศและภูมิศาสตร์
157. นายวโรดม วงศ์ไทย
จ้างเหมาบริการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
158. นายพชร สีชมภู
จ้างเหมาช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเรือ
159. นาวาอากาศตรี วิจิตร บำรุงกิจ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
160. นายชัยวีฒน์ ม่วงแก้ว
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
161. นายปรัชญา อุยตระกูล
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
162. นายสิทธิ โสภณภิรมย์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
163. นางสาวณัชชา สุวรรณรัตน์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
164. ร.ต.ท.พิชญ์ ชนะคช
อัยการประจำกอง
165. นายเขื่อนขันธ์ ศิริมหาพฤกษ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
166. นายเชิดเกียรติ อินทเสม
อัยการจังหวัดประจำสักนักงานอัยการสูงสุด
167. นายธีรัช ลิมปยารยะ
อัยการจังหวัดประจำสักนักงานอัยการสูงสุด
168. นางสาวปวีณา เอี่ยมศิริกุลมิตร
อัยการจังหวัดประจำสักนักงานอัยการสูงสุด
169. นายภัทรกร อุดมผล
อัยการประจำกอง
170. นายพิษณุ อภิรัตน์มนตรี
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
171. ร.ต.อ. วิวัฎ ไหมอ่อน 
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
172. นางสาวมนตวัน พงษ์สุวรรณ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
173. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน
อัยการสูงสุด
174. นายโชคชัย พงษ์ปธาร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
175. นางสาวศศิพร สิงโตมาศ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
176. นายทีปกร โกมลพันธ์พร
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
177. นายปองพล กนกเวชยันต์
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ตรวจการอัยการ
178. ศาตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
179. นายทัศไนย ไชยแขวง
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
180. นายจิระพันธ์ ยานะเรือง
ประธานสภาทนายความจังหวัดลำพูน
181. นางสาวณัฐฐินันท์ พันธ์สมบุญ
กรรมการสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา
182. นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย
กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
183. นายวิทยา ทองกุ้ง
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
184. นายชัยวัฒน์ ศรีคชา
ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา 
185. นายภากร ชัชวาลวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
186. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
อุปนายกฝ่ายบริหาร
187. นางพนรัญชน์ พิญญะพันธ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
188. นายคชาสิทธิ์ ไตรทาน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
189. นายนราธิป เฉลิมทิพย์
เลขานุาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
190. นายสรณัฐ จันทร์ภิวัฒน์
คณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินฯ
191. ดร.ประกาศิต เลิศมุกดา
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
192. นายธนวุฒิ อินทร์พรหม
ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
193. นายเสนีย์ มูลขำ
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกีฬา
194. นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ
ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี
195. นายปริญญา เรืองสุขอุดม
รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี
196. นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์
รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี
197. นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสุพรรณบุรี
198. นายอรรถพล สุวรรณศร
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองสุพรรณบุรี
199. นายกอสิน สลีสถิร
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เมืองสุพรรณบุรี
200. นายสุชาติ กลิ่นจุ่น
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองสุพรรณบุรี
201.นายนิทัศน์ ลีอารีย์กุล
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เมืองสุพรรณบุรี
202. นายนิคม ภานุมาสวิวัฒน์
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองอู่ทอง
203. นางวาสนา มาตรศรี
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.อู่ทอง
204. นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.อู่ทอง
205. นายกิจภาษณ์ เกียรติชูสกุล
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สองพี่น้อง
206. นายสุรกิจ กิจสนธิ
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สองพี่น้อง
207. นายสุรัตน์ จันทร์สว่าง
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สองพี่น้อง
208. นายกิตติพงศ์ ขจรัตน์วัฒนา
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สองพี่น้อง
209. นายจตุพร อุ่นวิจิตร
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.บางปลาม้า
210. นายกอบชัย พลเสน
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ศรีประจันต์
211. นายยศพงษ์ โพธสุธน
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ศรีประจันต์
212. นายเมธี สรรพคุณานนท์
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สามชุก
213. ว่าที่ ร.ต.ภูวฤณ ภูริธรจินดา
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สามชุก
214. นายกิจจา ขำสุวรรณ
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เดิมบางนางบวช
215. นางสาวนุชรีย์ เงินเกื้อกุล
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เดิมบางนางบวช
216. นายชัยรัตน์ สถาปิตานนท์
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เดิมบางนางบวช
217. นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ดอนเจดีย์
218. นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ดอนเจดีย์
219. นายชยพล ปั้นปล้อง
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ
220. นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหญ้าไซ
221. นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ด่านช้าง
222. นายกฤษณะ ลิ้มประเดิมธรรม
ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ด่านช้าง
223. นายปองพล ซ้ายเส้ง
นายกเทศมนตรี ต.เหนือคลอง
224. นายนวกร สังข์แก้ว
นายกเทศมนตรี ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
225. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
226. นายชัยธัช บุณยาถาวรพันธ์ 
ผู้อำนวยการส้วนอำนวยการคดี
227. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
228. นายชาณุ เดชธัญญนนท์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
229. นายชัยยา ห้วยพงษ์ทอง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
230. นายเผดิม เข็มประดับ
เจ้าหนักงานป่าไม้ชำนาญการ
231. นายสุชาติ เสือนาค
กลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี 
232. นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล
ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภารัฐสภา
233. ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
234. ดร.ชุลีรัตน์ เกิดศรี
สำนักงานกฎหมายชุลีรัตน์ ทนายความ
235. นางสาวแพรพรรณ หิรัฐศรีสุนทร
บริษัท บางเขน ฮอนด้า คารส์ จำกัด
236. นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ
บริษัท ที เอซ ซี จี กรุ๊ป จำกัด
237. นายพลวรรธน์ พญาพิทักษ์สกุล
บริษัท THCG HOLDING
238. นายวุฒิรักษ์ เตชะพงษ์พันธุ์
บริษัท G.A.A.Enterprise (Thailand) CO.LTD
239. นายจันทร์โชติ พิริยสถิตย์
สถาบันฝึกสอนดำน้ำ โลตัส ไดวิ่ง
240. นายณัฐวัส ศศิธร
ครูฝึกสอนดำน้ำ บจก.เลตรังไดฟ์วิ่ง
241. นายนพดล ชูศิลป์ทอง
 
242. นายฮาฟิตซ เจ๊ะแม
ครูฝึกสอนดำน้ำ PADI
243. นายวรวิทย์ อรัญธนวงศ์
ครูฝึกสอนดำน้ำ PADI
244. นายแวกอแซม แวดอแม
คอนติกิ จันตา ไดฟ์วิ่ง เซ็นเตอร์
245. นายกิตตินันท์ สุวรรณปัญญากุล
กู้ภัยทีมนรินธร
246. นายจิรัฏฐ์ กีรติรัตนกุลชัย
ครูฝึกสอนดำน้ำ Justdive Thailand
247. นายกุศลสุก ขเรืองศรี
ครูฝึกสอนดำน้ำ Eddy dive
248. นาย สายชล ศิลปชัย
ทีมกู้อวนขนาดใหญ่เกาะโลซิน
249. นายตอเละ ดือราเสะ
โรงพยาบาล สิโรรส ยะลา
250. จ.อ.วิชญ เพชรสุวรรณ
พัน ร.4 กรม ร.2 พล.นย.
251. นายดำรง ลายมุก
 
252. นายอุดมศักดิ์ ดรุมาศ
สำนักวิทยาศาสตร์
253. นายวัชระ กาญจนสุต
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
254. นายสิทธิพร เพ็งสกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
255. นางสาวรรณภา ธรรมสังวาลย์
ครูสอนดำน้ำ/สมาชิกกลุ่ม SAVE OUR SEA
256. นายสุรชัย วงศ์วิไล
ครูสอนดำน้ำ/สมาชิกกลุ่ม SAVE OUR SEA
257. นายศิริชัย เผ่าจื้อ
หจก.กลาสโปรแฟสชั่นแนลแอนด์เทรดดิ้ง(ประเทศไทย)/ไดฟ์อีซี่ - ไทยแลนด์
258. นางสาววิยรัตน์ จุฬจัมบก
หัวหน้ากลุ้มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมประมง
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง