รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 28 กันยายน 2565) รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 28 กันยายน 2565)
398 view

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” การประชุมครั้งที่ 2/2565
(วันที่ 28 กันยายน 2565)
 
 
1. นายอรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ
การท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
3. นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
4. นายเพียงแข ชิตจุ้ย
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
5. ร้อยโทปวรุฒ จินโต
กระทรวงมหาดไทย
6. ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค 
7. นายนราธิป เฉลิมทิพย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
8. นายธนวุฒิ อินทร์พรหม
ผู้ชำนาญการประจำตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 
9. นายเสนีย์ มูลขำ
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกีฬา 
10. นายพนรัญชณ์ พิญญะพันธ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
11. นางสาวแพรพรรณ หิรัญศรีสุนทร
บริษัท บางเขน ฮอนด้าคาร์ส จำกัด
12. นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล
ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา
13. นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ
บริษัท ทีเอซซีจี กรุ๊ปจำกัด
14. นายพลวรรธน์ พญาพิทักษ์สกุล
รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก
15. นายสรณัฐ จันทร์ภิวัฒน์
คณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินฯ
16. ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู กรมการขนส่งทางบก
17. นายทัศไนย ไชยแขวง
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ 
18. นางสาวณัฐฐินันท์ พันธ์สมบุญ
กรรมการสภาทนายความ จ. ฉะเชิงเทรา 
19. ศจ.พรขัย สุนทรพันธ์
คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
20. นายชัยวัฒน์ ศรีคชา
ประธานสภาทนายความ จ. ฉะเชิงเทรา
21. นางสิงห์ชัย ทนินซ้อน
อัยการสูงสุด
22. นายโชคชัย พงษ์ปธาร
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
23. นางสาวศศิพร สิงโตมาศ
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
24. นายทีปกร โกมลพันธ์พร
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
25. นายปองพล กนกเวชยันต์
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ตรวจอัยการ
26. นางสาววนิดา แย้มสรวล
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
27. นายปวเรศ รัฐขจร
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
28. นายวัวิฒน์ แพ่งโยธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
29. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
30. นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
31. นายธนัทเดช มูลพันธุ์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2
32. นายธีระพงษ์ วิมลลิตรานนท์
การสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7
33. นายรองเพขร บุญช่วยดี
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
34. นายสุกิจ จันทร์ทอง
องค์การอุตสาหากรรมป่าไม้
35. นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
36. นายชาญณรงค์ อินทนนท์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
37. นายประสิทธิ์ เกิดโต
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
38. นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
39. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
40. นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุชสกุล
ปศุสัตว์ จ.ราชบุรี
41. นายอัศวิน อัศวุตมางกุร
พลังงาน จ.สมุทรปราการ
42. นางสาวนิศาชล ศศานนท์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
43. นายวีรพันธ์ พวงเพชร
กรมคุมประพฤติ
44. นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
45. นายสุทน เฉื่อยพุก
กระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
46. นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย
47. นายปีย์ ภักดีจิตต์
ประธานสมาคม The Youth Fund
48. นายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์
โครงการ "ขยะคืนฝั่งเพื่อทะเลไทย"และ"อาสาปลูกป่าชายเลน"
49. นายอภิชาติ หงส์สกุล
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประจวบโพสต์
50. นายมนู อรัญพันธ์
ชมรมวาฬบรูด้า แหลมผักเบี้ย
จังหวัดเพชรบุรี
51. นายกสิธาดา คล้อยดี
ประธาน "กลุ่มรักษ์หาดเจ้า"
52. นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์
มูลนิธิอันดามัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
53. นายจิรายุ เอกกุล
บริษัท ไวลต์ เอนเคาน์เตอร์ (ไทยแลนด์) และบริษัท ไวลดไลพ์ จำกัด
54. นางมงคล มงคลตรีลักษณ์
นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร
55. นายศศิน เฉลิมลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทช.
56. รศ.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทช.
57. ผช.ศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทช.
58. นายนิวัติ ธัญญะชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทช.
59. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทช.
60. นายมนูญ คุ้มรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทช.
61. นายสุไลมาน ดาราโอะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทช.
62. ศจ.สนิท อักษรแก้ว 
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการททรัพยากรป่าชายเลนและป่าขายหาด
63. นายทศพร นุชอรนงค์
คณะอนุกรรมการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
64. รศ.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งฯ
65. นายมนตรี แสงสวัสดิ
กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย
66. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.
67. นางสาวอมรา วิจิตรหงษ์
การอนุรักษ์ชายหาดบ้านอำเภอ จ.สุพรรณบุรี
68. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
69. นายศรีธรรม ราชแก้ว
นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
70. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
71. นายวีระ ขุนไชยรักษ์ 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
72. นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์
การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 
73. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
องค์การบริหารส่วนจัวหวัดสุพรรณบุรี
74. นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
75. นายสมคิด ปทุมสูตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
76. นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
77. นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
78. นายปริญญา เรืองสุขอุดม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
79. นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
80. นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
81. นายอรรถพล สุวรรณศร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
82. นายกอสิน สลีสถิร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
83. นายสุชาติ กลิ่นจุ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
84. นายนิทัศน์ สีอารีย์กุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
85. นายนิยม ภานุมาสวิวัฒน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
86. นางวาสนา มาตรศรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
87. นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
88. นายกิจภาษณ์ เกียรติชูสกุล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
89. นายสุรกิจ กิจสนธิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
90. นายสุรัตน์ จันทร์สว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
91. นายกิตติพงศ์ ขจีรัตน์วัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
92. นายจตุพร อุ่นวิจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
93. นายกอบชัย พลเสน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
94. นายยศพงษ์ โพธสุธน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
95. นายเมธี สรรพคุณานนท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
96. ว่าที่ ร.ต.ภูวฤณ ภูริธรจินดา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
97. นายกิจจา ขำสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
98. นางสาวนุชรีย์ เงินเกื้อกูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
99. นายชัยรัตน์ สถาปิตานนท์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
100. นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
101. นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
102. นายชยพล ปั้นปล้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
103. นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
104. นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
105. นายกฤษณะ ลิ้มประเดิมธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
106. นายสกล ไกรรณภูมิ 
นายกเทศมนตรีบุรีรัมย์
107. นายณัฐพล นาคสุข
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร
108. นายคมสันติ์ สุขสมดาว
นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด
109. นายปองพล ซ้ายเส้ง
นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง
110. นายนวกร สังข์แก้ว 
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้
111. นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ
รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
112. นายสุธา  บรรตานึก
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร
113. นายไพโรจน์ สุดโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร
114. นายวุฒิชัย พรหมภิราม
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
115. นายประวัฒน์ พวงทอง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
116. นายเสกสรร สุพรรณธนพงษ์
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
117. นายเอกราช จันทรวิชัย
หัวหน้าหมวดทางหลวงบางปลาม้า
118. นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
119. นางสาวภัทรา ม่วงเพชร 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
120. นายวัฒนา แสงคำ  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
121. นายชาณุ เดชธัญญนนท์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
122. นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
123. นายพิชัย  สังวร
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
124. นายปพน ธัญธนาพงษ์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
125. นายนพพร  พูลเกิด
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
126. นายประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
127. นายกมลาศ อิสสอาด
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
128. นายไพฑูรย์ อินทรบุตร
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
129. นายเผดิม เข็มประดับ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
130. นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุท
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
131. นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
132. นายวิกรานต์  กลัดตลาด
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
133. นางสาวณฐมน พันธุ์ศรี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
134. นายพันธุ์เดช คูหาแก้ว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
135. นายมาชาโต คิตายามะ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
136. นายชยุตพล กูลรัตน์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
137. นายปภาณ ธนเกริกเกียรติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
138. นายเบนจามิน เดวิด คลายเนสเซ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
139. นายยิ่งพันธ์ เอกเกษมณรงค์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
140. นายภานุรุจ สุวชิรัตน์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
141. นายกาญจน์ ล้วนปรีดา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
142. นายอรรถวุฒิ กังวานตระกูล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
143. นางสาวจิตติสา คราประยูร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
144. นางสาวฑีฆรี ศิลปอาชา
จังหวัดสุพรรณบุรี
145. นายฤทธน ศิลปอาชา
จังหวัดสุพรรณบุรี
146. นายปฬมพร ศิลปอาชา
จังหวัดสุพรรณบุรี
147. นายณัฎฐ บุณยาภรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี
148. นายจันดรา ฮาร์โทโน โจโควิดจาจา
จังหวัดสุพรรณบุรี
149. นางอาภาพรรณ โจโควิดจาจา
จังหวัดสุพรรณบุรี
150. นางสาวพิณไพเราะ สนิทวงศ์ เครือโสภณ
จังหวัดสุพรรณบุรี
151. นางสาวเพลงรำไพ สนิทวงศ์ เครือโสภณ
จังหวัดสุพรรณบุรี
152. นายราชันย์ มาลัยวงศ์
จังหวัดสุพรรณบุรี
153. นางสาวนภเกตน์ ลิ้มธนะกิจ
จังหวัดสุพรรณบุรี
154. นางสาวศรุตา เหลืองแจ่ม
จังหวัดสุพรรณบุรี
155. นนายมงคล แจ้งเร็ว
จังหวัดสุพรรณบุรี
156. นายอารยะ วัฒนปัญญากุล
จังหวัดสุพรรณบุรี
157. นนางอรวรรณ คราประยูร
จังหวัดสุพรรณบุรี
158. นายจรัญ เทียมเมือง
ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล 
จังหวัดชลบุรี
159. ว่าที่ร้อยเอกธนกฤต สิริปัญญาโสภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
จังหวัดชลบุรี
160. นายคมกฤช พลวิชิตร 
หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
จังหวัดชลบุรี
161. นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัดเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี
162. นายไพรัช วิถี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี 
จังหวัดชลบุรี
163. นายพิศาล พร้อมสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
164. นายยุทธศักดิ์ แซ่เง่า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
165. นายธนู มีสิทธิ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
166. นางสาวสายใจ จันโสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
167. จ่าเอกดนัย รัตนภูมี
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
168. นายบรรจง ศรีสุธรรม
จ.สุราษฎร์ธานี
169. นายอัมรินทร์ นวลน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
170. นายสนั่น ณ นุวงษ์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
171. นายสมชาย เลื่อนนก
การกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
172. นายวิริยะ เสมียนเพชร
กลุ่มงานอำนวยการ
173. นายสมัย โชติสกุล
ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา 
174. นายภูริฉัตร โชติสกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
175. พญ.ภัสนันท์ กาญจน์โชติสกุล
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
176. นางนิตญา ลุนสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
177. พ.ต.อ.สัณฑภวิทย์ มากช่วย
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
178. นายคชาสิทธิ์ ไตรทาน
เลขานุการรัฐมนตรว่าการกระทรวงยุติธรรม
179. ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
180. ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
181. นายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน
โรงพยาบาลกำแพงแสน
182. นายธนภัทร์ วานิชานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
183. ผศ.ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
184. นายไชโย จุ้ยศิริ
ผู้อำนวยการส่วนแหล่งน้ำจืด
185. นายธนากร เลี้ยงฤทัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง
186. นายสุทธพงศ์ บุราพันธ์
เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครรังสิต
187. นายศุภกิจ ศาสตร์สุวรรณ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองปาง
188. นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
189. นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
190. นางสาวนันทนา จันทะน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
191. นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
192. นายกิตติณัฏฐ์ ศรีวัตงามสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
193. นายวีรวิชญ์ พีรยศพัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลสตึก
194. นางสาวฟองแก้ว พูลสวัสดิ์ 
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
195. นางสาววัลลภา เกื้อดวง
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
196. นางสายชล ชั่งเชื้อ
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
197. นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
198. นายหิรัญ กังแฮ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
199. นางสาวสุภาพร องสารา
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง