บุคลากรในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บุคลากรในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1,038 view

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 1” (เข็มทอง)
ประจำปี พ.ศ. 2565
กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
1. นายณรงค์ หมัดสุข
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวนวพร สุญาณเศรษฐกร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
3. นางสาวณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
4. นางสาวศิวพร พรมแดน
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
5. นางสาวพรพรรณ ชมภูเทพ
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย ธนนิเวศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาวมณีรัตน์ สุทธิศักดิ์สุนทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายพงษ์วิทิต จือเหลียง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
9. นางสาวปิยวรรณ บุญธนาโชค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
10. นางสาวอัญชลี สิทธิวัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
11. นางสาวอรธีรา ศรีสวัสดิ์
นักธรณีวิทยา

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
1. นายธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
2. นายสุชาติ แย้มปราสัย 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
3. นางสาวกฤติกา ทองอยู่
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
4. นายจีรศักดิ์ ไชยมุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
5. นางสาวทรรศนีย์ มุขสุวรรณ
นักวิชาการป่าไม้
6. นายกณิกนันต์ รังสิยารมณ์
นักวิชาการป่าไม้
7. นางสาวมนัชชา รัตนดำรงภิญโญ
นักวิชาการป่าไม้

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.
1. นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2. นายณัฐพล บุญยืน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นางสาวศศิชา มณีฉาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
1. นายสุกนก วิพัฒน์ครุฑ
นักจัดการงานทั่วไป 
2. นางสาวฝนทอง รองเมือง
นักวิชาการประมง
3. นางสาวกรรณนิกา เชื้อพลบ
นิติกร
4. นางสาวกนกวรรณ ว่องไว
เจ้าพนักงานธุรการ
5. นางสาวยุพา กาฬภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ
6. นายอธิพงศ์ ศิริมังคละ
กะลาสี
7. นายทนงศักดิ์ สายสุคนธ์
กะลาสี

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
1. นายกฤษณ์ จิตติเลขา
นักวิชาการประมง 
2. นายอุเทน ชาตรี
นายช่างเครื่องกล
3. นายอนุวัติ เกิดนุ่น
นายช่างเครื่องกล
4. นายวศิน นาวานุกุล
นายช่างกลเรือ
5. นายปราโมทย์ แสนเสนาะ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
6. นายวาสุกรี จูฑานุวงศ์
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
7. นายอำนาจ ปานปากสระ
นายท้ายเรือ
8. นายพรนิรัตน์ พลายเนิน
นายท้ายเรือ
9. นางขวัญฤทัย บุญรัตนัง
นักจัดการงานทั่วไป 
10. นายศักดิ์สิทธิ์ มณีฉาย 
นักจัดการงานทั่วไป 
11. นางสาวศิวพร สักพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป 
12. นางสาวชนิฏา บัวชื่น
นักจัดการงานทั่วไป 
13. นางสาวกนกพร ยอดมณี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14. นางสาวนริษา จันทรพล
นักวิชาการเผยแพร่
15. นางสาวจันทร์จิรา จันวดี
นักวิชาการประมง
16. นายชัยพร บุญญานุพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
17. นางสาวทิพวัลย์ รองเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ
18. นางวรารัตน์ ไชยเดช
เจ้าพนักงานธุรการ
19. นางสาวพิราวรรณ คงทอง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
20. นายนเรต อนันทขาล
พนักงานทั่วไป
21. นายสมพร พันธุ์มาศ
พนักงานทั่วไป
22. นายไพศาล รัตนโชติ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
23. นายอนุรักษ์ สังข์กูล
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
24. นายอนันต์ สันนุจิตร
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
25. นายมานิต สมณะ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
26. นายอนันต์ ทองท่าแพ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าง
27. นายจรัญ เจริญยศ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
28. นายวิโรจน์ เพชรสุวรรณ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
29. นายเอกกฤษ แซ่ลิ่ม
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
30. นายสมชาย อนันทขาล
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
31. นายนพดล ศรีชาย
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
32. นายจตุรงค์ เดชวัฒน์
นายท้ายเรือ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
1. นางสาวอรอุมา ณ สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
2. นางสาวภรทิพย์ ซับพาย  
เจ้าพนักงานธุรการ
3. นางสาวดารุณี พริ้มจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นายภูวนาถ บางทอง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
1. นางสาวสถิตย์ภรณ์ ฤทธิ์ชู
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
2. นางสาวปิยนารถ แดนจอหอ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
3. นายนธร หยังหลัง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
4. นางสาวอรุณี รักษา
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)
1. นายสุธรณ์ ใจเย็น
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.3
2. นายอนันต์ แซ่เอี่ยว 
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
3. นายไพรสันต์ ศรีราช
กะละสี
4. นายธัญธเนศ คงธนถาวรสกุล
นักวิชาการประมง
5. นายวิโรจน์ ดุจวารี
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
6. นายประวิทย์ ศรีนวลขาว
นายช่างเครื่องกล


 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 2” (เข็มเงิน)
ประจำปี พ.ศ. 2565
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
1. นางสาวอรอนงค์ นาคสกุล
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
2. นางสาวกนกวรรณ ทันสมัย
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
3. นางสาวปราวดี สีหนู
นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นายพงศ์ธร ก้านอินทร์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
5. นางสาวจารุพรรณ สัทธรรมนุวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นางสาวนิชาภา จันทร์พรหม
เจ้าพนักงานธุรการ
7. นางสาวกชกร ชลายนนาวิน
นักจัดการงานทั่วไป
8. นายธนินทร์ โคตรทม
นักจัดการงานทั่วไป
9. นางสาวอัญชลี ทองดี
นักวิชาการพัสดุ
10. นางสาวจิรัฏฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์
นิติกร
11. นายองอาจ คงคะสุนทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12. นางสาวรสิกาญจน์ อรรถพร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
1. นายณิตธิกรณ์ จือเหลียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. นายปริญญา ต้องกระโทก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
3. นางสาวณฐมน ติมัน
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
4. นางสาวฉัตรนภา บุญยืน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5. นางสาวกนกพร พงษ์รามัญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
7. นายอนุชิต คนแคล้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
8. นางสาวกิ่งดาว นามบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
9. นายกิตติรัช อินทรศิริ
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
1. นายชลวิทย์ สามารถ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
2. นายสรายุทธ พลอาสา
นายช่างรัดวัดปฏิบัติงาน
3. นางสาวพนอ จันทร์ศรีทอง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
4. นายฉัตรชัย ปันแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
5. นายอธิรัตน์ บุญอยู่
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
6. นายภานุวัฒน์ นาคใหญ่
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
7. นางสาวภควดี ยกสิทธิ์
นักวิชาการป่าไม้
8. นางสาวตรีพร ฤากิจ
นักวิชาการป่าไม้
9. นางสาวนฤมล คุ้มสุภา
เจ้าพนักงานธุรการ
10. นายชัยธัช เรืองพระยา
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
11. นายพิชญ์ วุฒิกรรังสรรค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12. นายวชิรวิชญ์ ทวีสุวรรณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
13. นางสาวสุพรรษา แสงลี
นักจัดการงานทั่วไป
14. นางสาวสุทัตตา สดใส
นิติกร
15. นายพงศธร นิลพันธ์
นักวิชาการป่าไม้
16. นางสาวประดิษฐา เนื้อแก้ว
นักวิชาการป่าไม้
17. นางสาวดรุณี นัครี
นักวิชาการพัสดุ
18. นางสาวรังสิมา รักวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี

กองกฎหมาย
1. นางกิวรากร แย้มนิยมพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ
2. นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ
นิติกรปฏิบัติการ
3. นางสาวกนกพร พิทักษ์ศานต์
นิติกรปฏิบัติการ
4. นางสาวปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล
นิติกร
5. นายธิษณ์ศิพงศ์ อุปพงษ์
นิติกร
6. นางสาวเลิศกัลยา แก้วมงคล 
นิติกร

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. นายเจนวิทย์ ธรรมาวิจารณ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
2. นายพีรดนย์ เกิดผล
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
3. นางสาวสุภาวดี มณีดำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.
1. นายอนุพงศ์ วีระกูล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
1. นายอาทิตย์ นิตย์นิพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
2. นางธิดารัตน์ สว่างปาน
นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวชฏามาศ หนุ่มประดิษฐ์
นักจัดการงานทั่วไป
4. นางวาทินี วัพัฒน์ครุฑ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. นางสาวรัชนี นันทสินธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวโสภิดา กล้าหาญ
เจ้าพนักงานธุรการ
7. นายจักรพงษ์ หนุ่มประดิษฐ์
นายช่างเครื่องกล
8. นายศักราช นาน้อย
นายช่างเครื่องกล
9. นายณรงค์ศักดิ์ วาทีรักษ์
นายช่างเครื่องกล
10. นายไกรวิชญ์ บัวน้ำจืด
นายช่างเครื่องกล
 
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
1. นายศุภใจ เกตแก้ว
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
2. นายชลธิชาญ ผลทับทิม
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
3. นางสาวกณัชชา พุ่มจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
4. นางสาวพิลาวรรณ ดำเด็น
นักวิชาการประมง
5. นางวริษฐา บุญธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวภัคจิรา แสนสร้อย
เจ้าพนักงานประมง
7. นายวีระชัย สุวรรณะ
นายช่างเครื่องกล
8. นายอรรถพล บุญเกิด
นายช่างเครื่องกล
9. นายวิษณุ อีชะโจรน์
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
10. นายนคร มาสันเทียะ
นายท้ายเรือ
11. นางสาวอาภาภัทร เกษรสวัสดิ์
สหโภชน์
12. นายไพบูลย์ สุวรรณฤทธิ์
กะลาสี
 
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
1. นายนภัส พาตินธุ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
2. นายกลยุทธ ทองดีเพ็ง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
3. นายจักรี เหมทานนท์
นายช่างรังวัด
4. นายอรรถวุฒิ วันตา
นิติกร
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา คุณชู
เจ้าพนักงานประมง
6. นายตวัน บุญใหญ่
นายช่างเครื่องกล
7. นายฐานิศ เพชรทอง
นายช่างเครื่องกล
8. นางสาวบุษบา สโมสร
เจ้าพนักงานธุรการ
9. นางสาวรัชณีย์ ลิ่มสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
1. นางสาวปาริชาติ กมลรัตน์
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
2. นายวุฒิศักดิ์ สุขไกร
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
3. นายสุรินทร์ มาตุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)
1. นางสาวสุพัตรา มาแปะ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
2. นางสาวธารารัตน์ รัตนเรืองสี
เจ้าพนักงานธุรการ
3. นางสาวชานีย๊ะ ยะโกะ
พนักงานประมงพื้นฐาน
4. นายมูฮัมหมัดอารี ลือบานะ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
5. นายหัสชัย คงถาวร
นายช่างเครื่องกล


 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 1 และ 2” 
ประจำปี พ.ศ. 2561