รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 3/2563 (22 ธันวาคม 2563) รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 3/2563 (22 ธันวาคม 2563)
489 view

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” การประชุมครั้งที่ 3/2563
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
 
1. นายพีระพัฒน์ ชูกำเนิด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. นายวินัย เสาวฤทธิ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. นายประกิจ วรรณุทัศน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. นายวุฒิพษ์ วงศ์อินทร์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. นางอุดมพร กาญจน์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. นายโสภัชย์ ชวาลกุล
กรมปศุสัตว์
8. นายทศพร มิตรนิโยดม
กรมที่ดิน
9. นายเอกราช ชวีวัฒน์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. นายสารวุฒิ บุญวงศ์
การประปานครหลวง
11. นายอาทร พิมชะนก
กรมการพัฒนาชุมชน
12. นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
13. นายกฤษฎิ์ พูนเกษม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
15. นางสาวคณาธิป สุขเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
16. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว
กรมชลประทาน
17. นางสาวชีวธันย์ ธนพรดิษนันทน์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
18. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19. นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
กรมการพัฒนาชุมชน
21. นายสาโรจน์ ไชยมาตร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22. พันตำรวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
23. นายปราณพงษ์ ติลภัทร
สำนักงานอัยการสูงสุด
24. นางวัญญา ประคำทอง
กระทรวงวัฒนธรรม
25. นายนิกูล ธนวรเมธ
กรมที่ดิน
26. นายเจนวิทย์ ทองเงิน
กรมที่ดิน
27. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ
กรมการพัฒนาชุมชน
28. นายประสิทธิ์  ไชยเวช
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี
กรมพัฒนาชุมชน
30. นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ
กรมสรรพากร
31. นายคณิต คงช่วย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
32. นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์
นายอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
33. นายเลิศชาย เลิศวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
34. นายอธิราช กนกเวชยันต์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
35. นายกิติชัย เกตุวงษา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
36. ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่
นายอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
37. นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี
นายอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจบุรี
38. นายกิติพล เวชกุล
กรมการพัฒนาชุมชน
39. นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
กรมสรรพสามิต
40. นางสาวยุคล นุมาศ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
41. นายสมชาย ลีหล้าน้อย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
42. นายยุคล กำเหนิดแขก
กรมสรรพสามิต
43. นางสาวธิดา ไกรนรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
44. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน
นายอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
45. นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
46. นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์
นายอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
47. นายภพ ภูสมปอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
48. นายสนอง มะลัยขวัญ
นายอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
49. นายสุวิชัย สินบังเกิด
กรมที่ดิน
50. นายสดุดี พุธธัง
นายอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
51. นายบำรุง แสงพันธุ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
52. ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ
นายอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด
53. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
54. นายอภิชาติ สาราบรรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
55. นายพิเชษฐ์ คำเสน
 
56. นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ
57. นายประวัฒน์ พวงทอง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
58. นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
59. นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
60. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
61. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
62. ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
63. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
64. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
องค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
65. นายเฉลิมชัย ปาปะทา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
66. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
67. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
68. นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
69. นายมนตรี เหลืองอิงคะสุด
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
70. นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
กรมทรัพยากรธรณี
71. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
72. นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
73. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
74. นางสาวพนา สุภาวกุล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
75. นายประวิทย์ เลิศโควิท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
76. นายนิพล พามา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
77. นางสุดารัตน์ ไชยพันธุ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
78. นายวิชัย อาชวรังสรรค์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
79. นายไชยยศ ตั้งวรกุลชัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
80. นายสุดเขต มัสซัม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
81. นายพันธ์พงศ์ สิทธิบุศย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
82. นายสิระ เจนจาคะ
ประธานคณะกรรมาธิการกรกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
83. ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
84. นายสำรวล ดอกคำ
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
85. นางสาวสุกัญญา เวศยาสิรินทร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
86. นางศิริลักษณ์ คำจันทร์
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
87. นายนริศ ขํานุรักษ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
88. นางกันตวรรณ ตันเถียร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
89. นายศักดินัย นุ่มหนู
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
90. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
91. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
92. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
93. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
94. นายเอกชัย ทรงอํานาจเจริญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
95. นายอับดุลอายี สาแม็ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
96. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
97. นายนิพล พิชัยนาวี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
98. นายคําพอง เทพาคํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
99. นายบุญชู แพใหญ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
100. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม
101. พันตำรวจเอก ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
รองผู้บังคับการตํารวจภูธร จังหวัดอุดรธานี
102. นายกวินวัชน์ เสถียรนิธิรัฐ
คณะทํางานเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
103. ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
104. นางสาวอุษามณี พูลเกิด
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง