รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 2/2563 (17 สิงหาคม 2563) รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 2/2563 (17 สิงหาคม 2563)
338 view

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” การประชุมครั้งที่ 2/2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
 
1. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นางสิริมณี ชุมเรียง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. นางนิศากร งิ้ววิจิตร
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นายถาวร เพ็ชรบัว
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. นายธนัญชัย วรรณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. นางภูสิน เกตานนท์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. นายชิดชนก สุขมงคล
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. นายพีรวัส เมมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. นายครรชิต ศรีนพวรรณ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. นายวัฒนพงษ์ สุกใส
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17. นายเมืองแมน เกิดนานา
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18. นายคณิต รัตนวัฒน์กุล
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21. นางสาวมัธยา รักษาสัตย์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
กรมควบคุมมลพิษ
23. นางสาวผานิต รัตสุข
กรมควบคุมมลพิษ
24. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
กรมควบคุมมลพิษ
25. นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
26. นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
27. นายไกวัล ไทยปาล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
28. นายชุติเดช กมนณชนุตม์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
29. นายธัญนรินทร์ ณ นคร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
30. นายอนุชา กระจายศรี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
31. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
32. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
33. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
34. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
35. นายอนุชิต รัตนสุวรรณ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
36. นายนพดล ฮมแสน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
37. นายธิติพันธ์ จูจันทร์โชติ
กรมป่าไม้
38. นายพฤกษ์ โสโน
กรมป่าไม้
39. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์
กรมป่าไม้
40. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
กรมป่าไม้
41. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
กรมป่าไม้
42. นายสุวภาคย์ อิมสมุทร
กรมทรัพยากรธรณี
43. นายนิวัติ บุญนพ
กรมทรัพยากรธรณี
44. นายสุธี จงอัจฉริยกุล
กรมทรัพยากรธรณี
45. นายมงคล หลักเมือง
กรมทรัพยากรน้ำ
46. นางสาวอมนรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
กรมทรัพยากรน้ำ
47. นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์
กรมทรัพยากรน้ำ
48. นายสุเมธ สายทอง
กรมทรัพยากรน้ำ
49. นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
กรมทรัพยากรน้ำ
50. นายนิรุติ คูณผล
กรมทรัพยากรน้ำ
51. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรมทรัพยากรน้ำบาลดาล
52. นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล
กรมทรัพยากรน้ำบาลดาล
53. นายสุรินทร์ วรกิจธำรง
กรมทรัพยากรน้ำบาลดาล
54. นายถาวร ทันใจ
กรมประมง
55. นางเพราลัย นุชหมอน
กรมประมง
56. นายบัณฑิต กุลละวณิชย์
กรมประมง
57. นางสุทธินี ลิ้มธรรมหิศร
กรมประมง
58. นายวุฒิชัย วังคะฮาต
กรมประมง
59. นายอำนวย คงพรหม
กรมประมง
60. นายธนัช ศรีคุ้ม
กรมประมง
61. นายกำพล ลอยชื่น
กรมประมง
62. นายนฤพล สุขุมาสวิน
กรมประมง
63. นายสมชาย วิบุญพันธ์
กรมประมง
64. นายเขมชาติ จิวประสาท
กรมประมง
65. นายสายันต์ เอี่ยมรอด
กรมประมง
66. นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์
กรมประมง
67. นายชายชาญ เตโชทินกร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
68. นางวิกานดา พ่วงเจริญ
กรมประมง
69. นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
70. นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
71. นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
72. Mrs.Aban Marker Kabraji
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภูมิภาคเอเชีย
73. นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส
74. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
กรมชลประทาน
75. นายดนัย มู่สา
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
76. นางสาวชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
77. นายอนันต์ พรหมดนตรี
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
78. นายเกษม สุขวารี
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
79. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
กรมป่าไม้
80. นายอนันต์ชัย ทับทิม
กรมป่าไม้
81. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
กรมเจ้าท่า
82. นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
83. นายธนพล คงเจี้ยง
ที่ปรึกษาเลขานุการ รมว.กระทรวงยุติธรรม
84. ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
85. นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
86. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
87. นายโกเมศ พุทธสอน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
88. นายวัฒนา พรประเสริฐ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
89. นายณฐพร โตประยูร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
90. นายพงศ์พชร ธนบุญยวัฒน์
คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
91. นายชัพพาคม ประกอบทรัพย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
92. นางสุนันท์ บุณยเกื้อกูล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
93. นางสาวจิตรวรรณ ภาณุปรีดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
94. นายศิริวัฒน์ สุทธิกุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
95. นายมุตตาฝาร์ เหมรา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
96. นางพิกุล ละไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
97. นายผชิญ อ่อนใจเอื้อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
98. นายสัมพันธ์ แสงปรีชา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
99. นายลือสัก สักพันธ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
100. นายสุนันท์ แพรกทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
101. นายบุญเสริม จำปาทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
102. นายณรงค์ ทองเกื้อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
103. นางจำเนียน คิดชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
104. นายภคอากร วิพัฒน์ครุฑ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
105. นายบุญธรรม เยี่ยมสิริวุฒิ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
106. นายอัมพันธ์ แสงปรีชา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
107. คุณพงศธร ทวีสิน
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
108. คุณวุฒิพล ท้วมภูมิงม
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
109. นางสาวสุกัญญา เวศยาสิรินทร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
110. นายสำรวจ ดอกคำ
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
111. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา กฤตเมธานนท์
ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
112. นายสิระ เจนจาคะ
ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
113. นางศิริลักษณ์ คำจันทร์
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
114. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
115. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
116. นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
117. นายอับดุลอายี สาแม็ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
118. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
119. นายนิพนธ์ พิชัยนาวี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
120. นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
121. สาโรช กาญจนพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
122. นายประเวศ ไทยประยูร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
123. นายสุทธิพงศ์ คล้ายอุคม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
124. นายศักดาพร รัตนสุดา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
125. นายพีระ กาญจนพงศ์
สำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ภาค 8 จ.สุราษฎร์ธานี
126. นายชูชาติ ไทยแย้ม
 
127. นางสาวสาลินี เขมจรัส
 
128. นายเกื้อกูล ลิ้มประสาท
 
129. นายวรวัฒน์ สภาวสุ
 
130. นายทัพพ์ มีทรัพย์วัฒนา
 
131. นายอาทิตย์ ธนานุวัตรพงศ์
 
132. นายภาคิน คาวิลัยศักดิ์
 
133. นายฟิลลิปส์ ณัทธนพล ทินโรจน์
 
134. นายพิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง
 
135. นางสาวนลินธรณ์ รัตนวรางกูร
 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง