รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 1/2563 (14 กุมภาพันธ์ 2563) รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 1/2563 (14 กุมภาพันธ์ 2563)
468 view

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” การประชุมครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
 
1. จ่าเอกสถาพร บุตรดา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. นายอัครสิงห์ สิงหฤกษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. นางสาวจันทร์ฉาย แข่งขันธ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. นายวรพจน์ เสมาชัย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. นางสาวสิริกร เปลี่ยนสี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7. นางสาวอาภัสรา ดุลโกวิท
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8. นางสาวเกวลี อินฉ้วน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9. นายทรงศักดิ์ สุขเกษม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10. นายไตรทิพย์ พรหมทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11. นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12. นายวัธน์ทัย ชูชื่น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13. นายรณชิต นิลพันธ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14. นายสมบัติ กาญจนไพหาร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16. นายมีเดช พงศ์จันทรเสถียร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17. นางชุลี จันทร์คง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
18. นางสาวจิตรวรรณ ภาณุปรีดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
19. นางสาวมณฑิรา เขียวอ้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
20. นายอาทิตย์ ควรหา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21. นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22. นางขวัญใจ แต้มทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
23. นายอดุลย์ ภาวงศ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
24. นางสาวนลินรัตน์ ไชยเมธานันท์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25. นางสาวอรอุมา จรรยาปิยพงศ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
26. นางสาวศันสนีย์ พวงทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
27. จ่าเอกเอกชัย ลุนสมบัติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
28. นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29. นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
30. นายอติชาต อินทองคำ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
31. นายประเดิม อุทธยานมณี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
32. นางณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
33. นายสมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
34. นายอุทัย แก้วเนิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
35. นางสาวศิวพร ราชสุวรรณ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
36. นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมพู
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
37. นางสาวทิพย์วรรณ แซ่มา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
38. นายรณวัน บุญประกอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
39. นายวีระพันธุ์ ทองมาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
40. นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
41. นายวินัย บุญล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
42. นายเชลง เกษรสวัสดิ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
43. นางดวงนภา วรรณสุข
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
44. นายไชยวัฒน์ แสงวิสุทธิ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
45. นายสกุล เขียนด้วง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
46. นายผเชิญ อ่อนใจเอื้อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
47. นายไตรรัตน์ เรือนงาม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
48. นายศุภกฤต สุขเนียม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
49. นายกฤตยชญ์ ชำนาญช่าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
50. นางปฏิมา มั่นศิลป์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
51. นายสมานใจ มั่นศิลป์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
52. นายมนตรี หามนตรี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
53. นายกิตติภัต ลาภชูรัต
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
54. นายสุรพล สายสนิท
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
55. นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
56. นายศิริพงศ์ เดชโพธิ์พระ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
57. นางสมหญิง พ่วงประสาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
58. ว่าที่ร้อยตรีพศวัต คุระวรรณ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
59. นายชัชนรินทน์ ชัชวงศุุวาลย์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
60. นายไกรศร พรหมหาญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
61. นายสุภชัย โอชาวัฒน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
62. นายธีระพล เทพทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
63. นายปรีชา วนชุติกุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
64. นายสมเกียรติ วรรณบวร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
65. นายสุชาติ รัตนเรืองสี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
66. นายสุมานพ แจ้งใจ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
67. นายธีรพันธ์ พวงสุนทร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
68. นายภัคศิษฐ์ จูดทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
69. นายสุริยา ชัยชุมพล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
70. นายเสงี่ยม ตำราเรียง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
71. นายลือสัก สักพันธ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
72. นายจักรพงษ์ อดทน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
73. นายสุเทพ หนุ่มประดิษฐ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
74. นายระบิล ทองนาค
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
75. นายธวัชชัย หนูวรรณ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
76. นายอมร โมสิกขมาศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
77. นายศิริวัฒน์ สุทธิกุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
78. นายยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
79. นายสนธยา ประไพทรัพย์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
80. นายณัฐพงศ์ จันทรโชติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
81. นายโชคชัย คภะสุวรรณ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
82. นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
83. นายอุทิศ โชติรัตน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
84. นายประพัฒน์ โนเรศน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
85. นายไพโรจน์ ช่วยวงศ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
86. นางลฏาภา เกื้อกูล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
87. นายสาโรช อุบลสุวรรณ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
88. นายอดินันท์ จันที
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
89. นายประถม รัสมี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
90. นายวุฒิพงศิ์ ภริงคาร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
91. นายประจวบ โมฆรัตน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
92. นายสุรสิทธิ์ หงส์ทวี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
93. นายขยาย ทองหนูนุ้ย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
94. นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
95. นายรุจน์ ทองขจร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
96. นางเตือนใจ พันธ์ธร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
97. นายสมนึก บุญใหญ่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
98. นายนเรศ ชูผึ้ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
99. นางภัณฑารักษ์ บัวแก้ว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
100. นายฉัตร ชลารัตน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
101. นายพงศ์สันต์ ดำคำ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
102. นายธนัท หงส์ชูเกียรติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
103. นายสิทธิศักดิ์ เงินหนู
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
104. นายสุนันท์ แพรกทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
105. นายไพบูลย์ หอยบาง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
106. นายทัศน์พล ตันติวิวัฒน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
107. นายสุริยะ สอนเสริม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
108. นายสุภกิตติ์ สมจิตร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
109. นายพงศภัค เอียบสกุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
110. นายวัชรินทร์ หนูวรรณ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
111. นายเอนก ไทรวรรณรังกูล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
112. นายธนพงษ์ ศุภรานนท์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
113. นายธิติศักดิ์ ศรีพิทักษ์กุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
114. นายพิเชษฐ์ สงจันทร์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
115. นายสุพัฒน์ บุษบงก์ไพฑูรย์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
116. นายอับดุลอาซีต ไพชำนาญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
117. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
118. นายดวง เด่นยุกต์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
119. นายเลวิศิษฎ์ บริพันธ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
120. นายทศพร เอ่งฉ้วน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
121. นายณรงค์ ทองเกื้อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
122. นายเทียนชัย นุ่นสังข์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
123. นายอำพล จันทร์เทพ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
124. นายเสริมศักดิ์ ทองมีเอียด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
125. นายภาณุวรรณ รามศรี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
126. นายเอกชัย ชาวนา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
127. นายจรงค์ คงระวะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
128. นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
129. นายเอกชัย เถรว่อง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
130. นายนิพนธ์ เต็มแก้ว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
131. นายสมศักดิ์ บัวทอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
132. นายวรรณ ชาตรี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
133. นางสาวอรุณี แสงหยัง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
134. นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
135. นายวิทยา ขุนสัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
136. นายมเหสักข์ หิรัญตระการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
137. นายอนุสรณ์ อ่อนเกลี้ยง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
138. นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
139. นายธีรศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
140. นายสมพงษ์ เบิกนา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
141. นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
142. นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
143. นางสาวชุติมา บุญฤทธิศรีพงษ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
144. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง
145. นางสาวภูวิชชชญา เหลืองธีรกุล
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
146. นางทรงพล สุวรรณพงษ์
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
147. นายวรายุภัสร์ พัชรปรียานันท์
กระทรวงยุติธรรม
148. นายนวนิตร สวัสดิกูล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
149. นายสิทธิชัย ดิสถาพร
กรมทางหลวง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง