รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 3/2562 (24 ตุลาคม 2562) รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย การประชุมครั้งที่ 3/2562 (24 ตุลาคม 2562)
484 view

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” การประชุมครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562)
 
1. นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง
2. ร้อยตำรวจโท(หญิง) จิตติมา กำธรวิวรรธน์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง
3. นางสาวรัชนิกุล ป๎นเจียง
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง
4. นายคทาวุธ วีระวงษ์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง
5. นางกฤษณา สวัสดิกูล
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง
6. นางสาวชุลีพร ดิสถาพร
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจ.ระยอง
7. นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
8. นายรัถยา สัตยาบัน
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
9. นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
10. นายก่อพงษ์ สุวรรณจูฑะ
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 9
11. นายวินิตย์ ศรีภิญโญ
ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 9
12. นายเชด กวีบริบูรณ์
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 9
13. นายรังสรรค์ โรจน์ชีวิน
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9
14. นายระบิล จันทรพิรมย์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9
15. นายธีระพงศ์ เพ็ญตระการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9
16. นายศตวรรษ ทาแก้ว
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9
17. นางอุบลรัตน์ ลีพัฒนามงคล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9
18. นายพรชัย พุ่มกำพล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9
19. นายป๎ญญา ด่านพัฒนามงคล
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
20. นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
21. นายชาติชาย กิติสารศักดิ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
22. นางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
23. นางอภิญญา แพทย์พงษ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
24. นายสมหมาย ปิยะพิสุทธิ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
25. นายศุภกิจ บุญพ้นทุกข์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
26. นายวรพจน์ อินทวดี
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
27. นายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม
เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 9
28. นายศรายุธ บุษยนาวิน
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
29. นายกิตติพงษ์ จิตสว่างโศภิต
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
30. นายณัฐศักดิ์ ประทุมเเก้ว
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
31. นายปกรณ์ เเต้ประจิตร
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
32. นายวงศ์สถิตย์ เเสงสุก
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
33. นายสุระ อนันต์สุขเสรี
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
34. นายไพศาล วานสูงเนิน
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
35. นายพริษฐ์ ปิยะนราธร
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
36. นางสาววรรณรวี ขันทอง
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
37. นายวิกรม ศรีวิฑูรย์
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
38. นายจักรชัย ศรีบวรมงคล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรม
39. นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 9
40. นางมณฑนา วิจิตรทัศนา
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
41. นายชิดพงศ์ ป๎้นวิจิตร
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
42. นางธราพร จรัสจรรยาวงศ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
43. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิปัญญาวงศ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
44. นายชัย ลิ้มสุวัฒน์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
45. นายวิทยา วีระประจักษ์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
46. นายปรัชญา โกไศยกานนท์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
47. นางนิจรินทร์ องค์พิสุทธิ์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
48. นายราเชนทร์ เรืองทวีป
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
49. นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
50. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
51. นายสุรพล สนธยานนท์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
52. นายขจรเดช คงเเสงชู
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
53. นายธงชัย ฉัตรเพิ่มพร
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
54. นางสาวนนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์
สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 9
55. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
56. นายสมภพ อุ่นใจ
กรมป่าไม้
57. นายพิเชษฐ ขำเอี่ยม
กรมป่าไม้
58. นายอนุชา พงษ์พัฒนะ
กรมประมง
59. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น
60. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น
61. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี
62. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี
63. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
64. นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
กระทรวงสาธารณสุข
65. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง