รมว.ทส. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ เชิดชูผู้ทำประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่ง รมว.ทส. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ เชิดชูผู้ทำประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่ง
363 view

 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี และนางสาวอมรา วิจิตรหงษ์ ผู้นำด้านการอนุรักษ์ชายหาดบ้านอำเภอ ตลอดจนผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 67 คน ณ ห้องประชุม อบจ.สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายรักษ์ทะเลยิ่งชีพ โดยเห็นว่าทุกท่านที่ได้รับถือเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งเป็นผู้มีคุณูปการในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องขยะทะเล การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งนำไปสู่การลดปัญหาขยะทะเล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างคาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง