รัฐมนตรี ทส. มอบเข็มเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ รัฐมนตรี ทส. มอบเข็มเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ
311 view

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ที่มีทำคุณคุณูปการในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางราชการและประชาชน โดยมีผู้บริหารกระทรวง ทส. 4 ราย ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. 63 ราย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวง ทส. ทั้งนี้ รมว.ทส. กล่าวว่าในฐานะผู้นำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน ได้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี รวมถึงการร่วมมือในการกำจัดผักตบชวาออกจากเส้นทางการระบายน้ำ เพื่อให้มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลผ่านไปได้สะดวก และในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และจักทำคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประเทศชาติโดยส่วนรวมสืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง