กรมทะเล มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม กรมทะเล มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
487 view

วันที่ 14 มกราคม 2564 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และ นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ โดยได้สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง