กรม ทช. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ ผู้บริหาร กฟผ. กรม ทช. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ ผู้บริหาร กฟผ.
411 view

วันที่ 11 มกราคม 2564 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ น.ส. พนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารรวม 7 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) อันเนื่องมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง