กรมทะเล มอบเครื่องหมายรักษ์ทะเลยิ่งชีพแด่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมทะเล มอบเครื่องหมายรักษ์ทะเลยิ่งชีพแด่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
378 view

วันที่ 7 มกราคม 2564 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แด่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง