มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
132 view

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน รวม 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง