มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพแก่ คณะอนุกรรมาธิการด้านประมง มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพแก่ คณะอนุกรรมาธิการด้านประมง
364 view

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ นายนริศ ขำนุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร รวม 10 คน ณ ห้องประชุม 417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ซึ่งผู้รับมอบในฐานะผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง