อธิบดี ทช. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพแก่ นบทส. รุ่นที่ 2 อธิบดี ทช. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพแก่ นบทส. รุ่นที่ 2
132 view

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรม ทช.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง