มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ ประธานกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ ประธานกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น
131 view

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่ม ไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกลุ่ม ไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่ม บีเจซี บิ้กซี และนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม บีเจซี บิ้กซี ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมแสดงความยินดี ณ บ้านสิริวัฒนภักดี ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง