เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล"
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล"

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเล ยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ทำคุณงามความดีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
กิจกรรม กิจกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง