รายละเอียดโครงการ
คุณสมบัติผู้รับเครื่องหมาย


 

1. ผู้ที่มีสิทธิขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)" และการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต้องมีคุณสมบัติดั่งต่อไปนี้

1.1 เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560
1.2 มีคะแนนสะสมจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ครบจำนวน 1,000 คะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 และข้อ 3

 

2. สำหรับการให้คะแนนจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและซายฝั่งแก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

2.1 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้รับคะแนน 20 คะแนน
2.2 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน , หญ้าทะเล ได้รับคะแนน 50 คะแนน
2.3 กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ได้รับคะแนน 50 คะแนน
2.4 กิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ได้รับคะแนน 50 คะแนน
2.5 เข้าร่วมรับการอบรม , ประชุม , ส่งเสริมอาชีพ ได้รับคะแนน 50 คะแนน
2.6 กิจกรรมวางชั้ง , บ้านปลา ได้รับคะแนน 100 คะแนน
2.7 กิจกรรมวางทุ่นแนวเขต ได้รับคะแนน 100 คะแนน
2.8 กิจกรรมวางทุ่นผูกเรือ ได้รับคะแนน 100 คะแนน
2.9 กิจกรรมปลูกกิ่งปะการัง ได้รับคะแนน 200 คะแนน
2.10 กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล ได้รับคะแนน 200 คะแนน
2.11 กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก (2.1) - (2.10) ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้ได้รับคะแนน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

 

3. สำหรับการให้คะแนนจากกรปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

3.1 แจ้งเบาะแส ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับคะแนน 100 คะแนน
3.2 รายงานสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับคะแนน 100 คะแนน
3.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์ รับและแจ้งนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรมผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ประชาชนได้ทราบ ได้รับคะแนน 100 คะแนน
3.4 เป็นผู้ริเริ่ม ผู้ประสานงาน หรือผู้ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การดูแลและการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับคะแนน 200 คะแนน

 

4. คะแนนตามข้อ 2 และข้อ 3 ไม่มีกำหนตระยะเวลาในการเก็บสะสมคะแนน
 

5. การพิจารณาอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)" และการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

5.1 อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่มีคะแนนสะสมจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามข้อ 2 และข้อ 3 ครบจำนวน 1,000 คะแนน ให้ยื่นคำขอรับการพิจารณาต่อสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลสังกัดอยู่ตามแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)" และการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
5.2 ให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง ในพื้นที่รวบรวมคำขอตามข้อ 5.1 โดยผ่านกองจัดการขุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เพื่อดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 39 ของระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 พิจารณาดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว